ÖZGEÇMİŞ

(Özet)

Prof. Dr. Ali UÇAN

 

1941'de Bozkır'a bağlı Üçpınar'da/Hocaköy'de doğdu. 1953'te Ereğli İvriz Köy Enstitüsü'ne girdi. 1959'da İstanbul İlköğretmen Okulu Müzik Semineri'ni, 1962'de Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nü bitirdi. 1962-1965'te Almanya'nın Köln Devlet Müzik Yüksekokulu'nda "Keman Eğitimi" alanında "uzmanlık eğitimi" gördü. 1965'te Ankara İlköğretmen Okulu Müzik Semineri'nde ve Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde öğretmen olarak görevlendirildi. Daha sonra bu görevini Gazi Eğitim Enstitüsü'nde odaklaştırdı. 

 Gazi Eğitim'de öğretmenlik yaparken 1974'te girdiği Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi (MESEF) Eğitim Bölümü'nde 1976'da Hazırlık Programı'nı bitirdi, Yüksel Lisans ve Doktora Öğrenimi gördü. Program Geliştirme ve Değerlendirme dalında 1978'de "Bilim Uzmanlığı" (Master) ve 1982'de "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Yetişeğinin [Programının] Değerlendirilmesi" adlı Tezi'yle "Doktora" derecelerini aldı. 1985'te Gazi Üniversitesi (G.Ü.) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Müzik Eğitimi Anasanat Dalı'nda "Keman Eğitim Müziği: Temel Çalıştırmalar" adlı Yeterlik Eseri'yle doktoraya eşdeğer "Sanatta Yeterlik" derecesi aldı.

 1984'te Yardımcı Doçentlik "Yabancı Dil" ve 1985'te Doçentlik "Merkezî Yabancı Dil" Sınavlarını başardı. Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı'nda açılan "Bilim/Sanat" Sınavlarını da başararak 1984'te Yardımcı Doçentlik ve 1986'da Doçentlik, 1987'de ise Profesörlük ünvan ve yetkilerini kazandı.

 1965'ten beri görevli bulunduğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (GEF) Müzik Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Üyeliği'nin yanısıra Bölüm Başkanlığı (1981, 1985-1994), Bölüm Başkan Yardımcılığı (1982-1985) ve Müzik Kuramları Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı (1990-1994) ile yine aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde (FBE) Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı (1985-1994) yaptı. Ayrıca, üç yıl süre ile GEF Fakülte Yönetim Kurulu ve dokuzar yıl süre ile GEF Fakülte Kurulu ve FBE Enstitü Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1993'te G.Ü. Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı'na atandı.

 Gazi Eğitim'de "Eğitim Enstitüsü"nden "Yüksek Öğretmen Okulu"na ve ondan sonra "Eğitim Fakültesi"ne olan tüm değişim ve dönüşümlerde etkin ve belirleyici rol aldı. Gazi, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde Lisans, Lisans Tamamlama, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarında çeşitli dersler verdi, seminerler düzenledi, projeler yürüttü, tezler yönetti, sanatta yeterlik çalışmaları yaptırdı, bitirme resitallerini yönlendirdi-gerçekleştirdi.

 Çeşitli bölüm, anabilim/anasanat dalları ve araştırma-geliştirme-uygulama merkezleri ile birlik, dernek ve topluluklar kurdu; bunların tüzük, yönetmelik, program ve yönergelerini hazırladı-geliştirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına "müzik öğretmenleri", Yükseköğretim kurumlarına "müzik eğitimi öğretim elemanları" ve Sanat kurumlarına "müzik sanatçıları", Bilim kurumlarına "bilimciler" ve "araştırmacılar" yetiştirdi.

 "Kemancı" olarak yurtiçi-yurtdışı çeşitli solo, resital, oda müziği ve orkestra konserleri verdi. "Sanatçı/bilimci/eğitimci" olarak keman eğitimi, çalgı eğitimi, müzik eğitimi, sanat eğitimi, öğretmen yetiştirme, program geliştirme ve araştırma alanlarında kurumsal, bölgesel, ulusal, ulslararası ve kıtalararası boyutlarda çeştli çalışmalar yaptı, kitaplar ve makaleler yayınladı, eğitim müzikleri besteledi, bildiriler sundu, raporlar hazırladı, plan ve programlar geliştirdi, çalışma yönergeleri oluşturdu-geliştirdi.

 Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile YÖK, ÖSYM, TRT, UNESCO-Türkiye Millî Komisyonu'na ve benzeri bazı kurum ve kuruluşlara, çeşitli Üniversitelere ve belli Vakıflara uzmanlık-danışmanlık yardım ve hizmetlerinde bulundu.

 Kurumsal, bölgesel, ulusal, uluslararası ve kıtalararası düzeylerde çeşitli kongre, sempozyum, konferans, seminer, forum, panel, açıkoturum vb. toplantılara katıldı. Bu tür etkinlikler düzenledi. TRT'nin hazırlayıp Radyo ve TV'de yayınladığı çeşitli dinleti ve söyleşi programlarına seslendirici/yorumcu ve konuşmacı/görüşmeci olarak katıldı, katkıda bulundu.

 Türkiye adına, 1990'da Almanya'da düzenlenen Avrupa Müzik Eğitimi Forumu'na katıldı. Avrupa Müzik Eğitimi Birliği'nin (EAS'in) kurucu daimî üyesi oldu ve Birliğin 1994'te oluşturulan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 1991'de Güney Avrupa Ülkeleri Müzik Eğitimi Uluslararası Çalışma Topluluğu'na (ArGe Süd'e) daimî üye olarak kabul edildi. Bu kuruluşların Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'de gerçekleştirdiği kongre, sempozyum, forum ve konferanslara bildiri ve raporlarla katıldı, düzenleyici olarak katkıda bulundu.

 Yurt içinde ve dışında çeşitli dillerde yazılmış-yayınlanmış, 25'i kitap olmak üzere 240'ı aşkın bilimsel çalışma, bildiri ve makalesi ile keman eğitimi için bestelenmiş 140 dolayında özgün parçası ve 10 okul şarkısı bulunmaktadır.

Halen, 1965'ten beri görevli olduğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı Profesörüdür. Gazi Üniversitesi'ndeki kadrolu görevinin yanısıra Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversiteleri'nde de ek görevle yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik dersleri vermekte, tezler yönetmektedir.

 

ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. Ali UÇAN

 

      1941'de Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar bucağında/beldesinde Hocaköy'de doğdu. 1953'te Ereğli İvriz Köy Enstitüsü'ne girdi. 1956'da İstanbul İÖO Müzik Semineri'ne seçildi-alındı. 1959'da İstanbul İlköğretmen Okulu (İÖO) Müzik Semineri'ni, 1962'de Ankara Gazi Eğitimi Enstitüsü (GEE) Müzik Bölümü'nü bitirdi. "Keman Eğitimi"  alanında ihtisas yapmak ve GEE Müzik Bölümü'ne "uzman sanatçı öğretmen" yetiştirilmek üzere Almanya'ya gönderildi. Köln Devlet Müzik Yüksekokulu'nda üç yıl süren "uzmanlık"  eğitimini tamamlayarak yurda döndü.

      1965'de Ankara İlköğretmen Okulu (AİÖO) Müzik Semineri'nde ve Gazi Eğitim Enstitüsü (GEE) Müzik Bölümü'nde öğretmen olarak görevlendirildi. Daha sonra bu görevini Gazi Eğitim'de odaklaştırdı ve o yıldan bu yana kesintisiz sürdürdü.

      Gazi Eğitim'deki görevini sürdürürken 1974'te girdiği Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi (MESEF) Eğitim Bölümü'nde, Hazırlık Programı'nı 1976'da bitirdikten sonra Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi gördü. "Program Geliştirme ve Değerlendirme" alanında 1978'de Bilim Uzmanlığı (Master/Yüksek Lisans) ve 1982'de "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu [GYÖO] Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Yetişeğinin [Programının] Değerlendirilmesi" adlı Tezi'yle Doktora derecelerini aldı. 1985'de Gazi Üniversitesi (G.Ü.) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Müzik Eğitimi Anasanat Dalı'nda, "Keman Eğitim Müziği: Temel Çalıştırmalar"  adlı Yeterlik Eseri'yle doktoraya eşdeğer Sanatta Yeterlik derecesi aldı.

      1984'te Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı'nı, 1985'de Doçentlik Merkezî Yabancı Dil Sınavı'nı başardı. Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı'nda açılan bilim/sanat sınavlarını da başararak 1984'te Yardımcı Doçentlik ve 1986'da Doçentlik, 1987'de ise Profesörlük ünvan ve yetkilerini kazandı.

      Bu arada, 1981'de (GYÖO) Müzik Bölümü Başkanlığına getirildi ve bu görevi yaklaşık bir yıl yürüttü. Kurumun  Gazi Üniversitesi'ne bağlı Gazi Eğitim Fakültesi (GEF) Müzik Eğitimi Bölümü'ne dönüştürülmesi sürecinde 1982'den itibaren üç yıl Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı. 1985'de Bölüm Başkanlığına ve onunla birlikte (FBE) Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına, 1990'da Müzik Kuramları Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'na, 1993'te (G.Ü.) Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı'na atandı. Ayrıca, 3 yıl süre ile GEF Fakülte Yönetim Kurulu, 9'ar yıl süre ile GEF Fakülte Kurulu ve FBE Enstitü Kurulu üyeliklerinde bulundu.

      Sanatsal  yetişimine ilişkin olarak ilk "Müzik" derslerini İvriz Köy Enstitüsü'nde/İlköğretmen Okulu'nda müzik öğretmeni Kemal Çuhalılar'dan aldı. Onun yönlendirmesi ve kılavuzlamasıyla önce mandolin çalmayı öğrendi, iki yıl sonra 15 yaşında kemana başladı. İstanbul İlköğretmen Okulu Müzik Semineri'nde kısa bir süre Tahir Sevenay'la çalıştıktan sonra Ekrem Zeki Ün'ün keman öğrencisi oldu, onun yönlendirdiği oda müziği ve yönettiği orkestra ile Halil Bedii Yönetken'in koro çalışmalarına katıldı.  Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde Prof. Eduard Zuckmayer'den Teori, Oda Müziği, Orkestra ve Koro; Peter Weiss ve Eva Klein-Franke'den Keman ve Oda Müziği; Fuad Koray'dan Kulak Eğitimi/Solfej ve Müzik Formları; Saip Egüz'den Şan, Leyla Atak'dan Piyano, Nurhan Cangal'dan Teori; Fahamettin Özgüç'den Oda Müziği, Müzik Tarihi ve Stil Bilgisi, Müzik Öğretim Yöntemleri ve Uygulama dersleri aldı. Almanya'nın Köln Devlet Müzik Yüksek Okulu'nda Prof. W. Marschner ve Prof. J. Maier'in "Keman" sınıflarında kısa süreli çalışmalar yaptıktan sonra esas itibariyle Prof. Igor Ozim'in "Keman" ve "Keman Eğitimi", Prof.Dr. Günter Kehr'in "Oda Müziği" ve Prof. Wolfgang von der Nahmer'in "Orkestra" sınıflarında uzmanlık eğitimi gördü.

      Kemancı  olarak ilk ciddî solo konserini 1959'da İstanbul'da Ekrem Zeki Ün'ün eşliğinde verdi. GEE Müzik Bölümü'ndeki öğrenim yıllarında kurum, Ankara ve yurt içi tüm Bölüm konserlerinde solocu, korocu, dördül ve orkestra başkemancısı olarak etkin yer aldı, 1961'de Almanya'da gerçekleştirilen birbuçuk aylık Türk-Alman Gençlik Oda Müziği-Oda Orkestrası çalışmalarına ve konser etkinliklerine katıldı. Ankara Radyosu Gençlik Orkestrası'nda başkemancılık yaptı. Almanya'daki uzmanlık öğrenimi sırasında Köln Devlet Müzik Yüksekokulu Senfonik Orkestrası ve Klettenberg Oda Orkestrası ile çeşitli Oda Müziği Toplulukları'nın ve Senfonik Orkestralar'ın üyesi olarak oda müziği ve orkestra konserlerinde görev aldı. Yurda döndükten sonra Prof. Eduard Zuckmayer'le birlikte keman-piyano resitalleri, Edip Günay ve Nurhan Cangal'la birlikte oda müziği konserleri verdi. Ayrıca GEE Müzik Bölümü Öğretmenler Oda Orkestrası/Başkent Oda Orkestrası, Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Orkestrası ve Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası'nın verdiği konserlerde kemancı, başkemancı ve solocu olarak etkin görevler aldı. .

      Bilimsel  yetişimine ilişkin olarak Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi'nde Prof.Dr. Selâhattin Ertürk'den Eğitimde Program Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme ile Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları, Prof. Dr. M. Fuat Turgut'dan Eğitimde Ölçme ve Test Geliştirme Teknikleri ile Non-Parametrik İstatistik, Prof.Dr. Durmuş Ali Özçelik'den Öğrenme-Öğretme Süreçleri, Erişi Testlerinin Geliştirilmesi ile Variyans Analizi ve Araştırma Desenleri, Prof.Dr. Saim Kaptan'dan (Parametrik) İstatistik ve Araştırma Teknikleri, Prof.Dr. Kâmuran Çilenti'den Gör-İşit Araç ve Yöntemleri, Doç.Dr. Halil Tekin'den Program Geliştirme (Hazırlama) Uygulaması, Prof.Dr. Süleyman Çetin Özoğlu'ndan Okullarda Rehberlik Hizmetleri, Prof.Dr. Yadigâr Kılıççı'dan Gelişim, Öğrenme ve Uyum, Prof.Dr. Osman Kazancı'dan Eğitim Sosyolojisi ve Öğrenme Psikolojisi, Prof.Dr. Sudi Bülbül'den Eğitim Felsefesi, Prof.Dr. Mustafa Aydın'dan Eğitim Yönetimi, Prof.Dr. İoanna Kuçuradi'den Felsefe, Prof.Dr. Bozkurt Güvenç'den Antropoloji ve Sosyal/Kültürel Değişme, Prof.Dr. Nurettin Fidan'dan Doktora Tez Semineri dersleri aldı. Bunların yanısıra, Prof.Dr. Yahya Kemal Kaya, Prof.Dr. İbrahim Ethem Özgüven ve Prof.Dr. Ali Doğan Arseven'den de etkin biçimde yararlandı.

      Gazi Eğitim'de "Eğitim Enstitüsü" nden "Yüksek Öğretmen Okulu" na  ve ondan "Eğitim Fakültesi" ne olan tüm değişim ve  dönüşümlerde etkin ve belirleyici rol aldı. Bu süreç içinde GEF Müzik Eğitimi Bölümü'nde lisans ve lisans tamamlama programları ile FBE Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat dalında yüksek lisans-doktora programlarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkin yönlendirici, kılavuzlayıcı ve belirleyici oldu; ortaya çıkan yeni gereksinimler doğrultusunda programlara yepyeni dersler koydu ve bütün bu lisans ve lisansüstü programlar  çerçevesinde "Müziğe Giriş", "Anaçalgı(Keman)", "Müziksel İletişim" ve solo veya birlikte/eşlikli "Seslendirme-Yorumlama"dan "Müzik Eğitimi İlkeleri", "Müzik Kuramları Eğitimi İlkeleri",  "Müzik Öğretim Yöntemleri ve Uygulama", "Türk Müzik Eğitimi Tarihi", "Müzik Eğitiminde Program Geliştirme (Hazırlama-Çözümleme-Değerlendirme)" ve "Müzik Eğitiminde Araştırma"ya kadar uzanan çeşitli dersler verdi, seminerler düzenledi, projeler yürüttü. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde tezler yönetti, sanatta yeterlik çalışmaları yaptırdı ve bitirme resitalleri yönlendirdi-gerçekleştirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına "müzik öğretmenleri", Yükseköğretim kurumlarına "müzik öğretim elemanları", Sanat kurumlarına "müzik sanatçıları", çeşitli Bilim kurumlarına "bilimciler" ve "araştırmacılar" yetiştirdi. Ayrıca sanat ve bilim alanlarında MEB, ÖSYM, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul'ca açılan yurt içi ve yurt dışı Devlet sınavları ile Doçentlik sınavlarında; çeşitli üniversitelerce açılan lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş ve tez sınavları ile araştırma görevliliğinden profesörlüğe kadar her kademede Öğretim Elemanı alım ve Öğretim Üyeliğine yükseltim sınavlarında ve bunların yanısıra belli yarışmalarda jüri ya da seçici kurul başkanlıkları ve üyeliklerinde bulundu.

      Keman  alanında "eğitimci sanatçı"  olarak resitaller ve çeşitli oda müziği konserleri verdi; oda orkestraları konserlerine solist, başkemancı ve kemancı üye olarak katıldı; çağdaş Türk eğitim müziği kapsamında yer alan belli eserlerin ilk seslendiriliş ve yorumlanışlarını gerçekliştirdi; ayrıca, öğrencileriyle bireysel ve toplu, çeşitli "eğitim konserleri" düzenledi. Verdiği resital, oda müziği ve orkestra konserlerinde, hazırlayıp yönlendirdiği öğrenci ve öğretim elemanları konserlerinde ulusal ve uluslararası yapıtları birlikte kapsamayı, Türk bağdarların yapıtlarını uluslararası bağdarların yapıtlarıyla birlikte programa almayı, programlarda genç Türk bağdarların en yeni denemelerine-ürünlerine yer vermeyi, programları "müzik kültüründe bütünsellik" ilkesine uygun biçimde oluşturmayı ana-temel ilke edindi.

      Yurt dışında "uzmanlık" öğrenimlerini tamamladıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde görevlendirilen öğretim elemanlarının biraraya gelip seçkin öğrencilerini de aralarına alarak oluşturdukları, Türkiye'nin yükseköğretim kurumları düzeyinde öğretim elemanları ağırlıklı  ilk "Oda  Orkestrası" nın kuruluşunu gerçekleştirdi (1965-66). Bölümün yaylı çalgı öğretim elamanlarının oluşturdukları "Başkent Oda Orkestrası" nın kurulmasında ve gelişmesinde etkin ve belirleyici rol oynadı (1974-1975). Bölümün 'üniversiter sistem' içine alınmasıyla başlayan yeni döneminde orkestrayı Gazi Üniversitesi  (Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü) "Akademik Oda Orkestrası" na dönüştürdü (1983-84).

      "Sanatçı/bilimci eğitimci"  olarak keman eğitimi, çalgı eğitimi, müzik eğitimi, sanat eğitimi, öğretmen yetiştirme, program geliştirme ve araştırma alanlarında kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarda bilimsel/sanatsal çalışmalar, incelemeler ve araştırmalar yaptı, kitaplar yazdı, makaleler yayınladı, bildiriler sundu, raporlar hazırladı, programlar geliştirdi, tüzük ve yönetmelikler ile yönergeler oluşturdu. Yeni ilke, yaklaşım, yol-yöntem-teknik ve modeller geliştirdi. Ayrıca, keman için çeşitli ölçeklerde örnek eğitim müzikleri düzenledi, uyarladı, besteledi. Bu çalışmalarda ‘modal-makamsal-tonal bileşimi’ni temel alan yeni-özgün bir yaklaşım oluşturdu, geliştirdi, izledi. Okul şarkıları besteledi. Yurt içinde ve dışında kurumsal, bölgesel, ulusal, uluslararası ve kıtalararası düzeylerde çok çeşitli kongre, sempozyum, konferans, seminer, forum, panel ve açıkoturumlara bildirilerle katıldı; bu tür etkinliklerin veya toplantıların düzenleyicisi oldu, gerçekleştirilmelerinde etkin ve belirleyici görevler aldı, anlamlı katkılarda bulundu.

      Değişik dönemlerde TRT'nin hazırlayıp Radyo ve TV'de yayınladığı müzik yaşamımız, müzik kültürümüz ve müzik eğitimimize ilişkin belli dinleti ve söyleşi programlarına seslendirici / yorumcu  ve konuşmacı  olarak katıldı.

      1981-85'te ve 1990-94'te Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB'de) "Müzik Öğretim Programlarını Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı"  yaptı ve "İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı "nı hazırlayıp geliştirdi. 1982-83 ve 1990-91'de yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye'de Güzel Sanatlar Eğitimini Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu"  üyeliğinde bulundu ve bu Komisyonların 1982 Raporu 'nun hazırlanmasına katıldı, Komisyon adına 1983 ve 1990-91 Raporları 'nı hazırladı. Ayrıca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarına kitap ve program inceleme ve değerlendirme konularında uzmanlık  ve danışmanlık  hizmetleri sundu. 1990'dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi "Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu Üyeliği"  görevini sürdürdü.

      Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK'ün) isteği üzerine 1983'de "Üniversitelerde Güzel Sanatlar Dersi İçin Çerçeve Program İlkeleri Taslağı"nı ve 1989/1990'da "Eğitim Yüksekokulları Müzik Yan Alanı Öğretim Programı"nı hazırladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde (ÖSYM'de) 1985'den itibaren Müzik Öğretmenliği Alan Bilgisi Testleri'ne ve 1994'den itibaren de Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Merkezi Özel Yetenek Sınavı'na (MÖZYES'e) ilişkin etkin kuruculuk-düzenleyicilik, uzmanlık ve danışmanlık  hizmetleri verdi. Ayrıca, 1986'dan 1995'e kadar "Uluslararası Ankara Müzik Festivali Kurulu Üyeliği" görevinde bulundu. Öbür yandan 1994-1995'te UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na bağlı "Kültür İhtisas Komisyonu Üyeliği" görevi yaptı. 1987'den bu yana ise Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) "Çocuk ve Gençlik Müzikleri Araştırma ve Repertuvar Kurulu Üyeliği"  görevinde bulunmaktadır.   1990’da Almanya'da düzenlenen 'Avrupa Müzik Eğitimi Forumu' na Türkiye adına katıldı, 'Avrupa Müzik Eğitimi  Birliği 'nin (EAS 'in) kurucu daimi üyesi oldu ve Birliğin 1994'de oluşturulan ilk Yönetim Kurulu Üyeliği'  ne seçildi. 1991'de 'Güney Avrupa Ülkeleri Müzik Eğitimi Uluslararası Çalışma Topluluğu'  na (ArGe Süd 'e) daimî üye kabul edildi. Bu kuruluşların Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'de Güney Avrupa ve Tüm Avrupa düzeylerinde gerçekleştirdiği, katıldığı, bilimsel yardım-destek ve katkılarda bulunduğu çeşitli uluslararası Kongre, Sempozyum, Forum ve Konferanslara çağrılı olarak bildiriler ve raporlarla katıldı.

      1985, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993'te Ankara'da sırasıyla Türkiye-Almanya, Türkiye-Almanya-Avusturya, Türkiye-İsviçre ve Türkiye-Romanya işbirliğiyle müzik eğitimine ilişkin ikili ve üçlü uluslararası seminerler düzenledi. 1994'te Ankara ve İzmir'de Avrupa'dan 10 ülkenin çağrılı olduğu "Güney Avrupa Ülkeleri Müzik Eğitimi Uluslararası Çalışma Topluluğu (ArGe Süd) 16. Kongresi" ni gerçekleştirdi.

      1992'de G.Ü. GEF  Müzik Eğitimi Bölümü "Gazi Müzik Kayıt Stüdyosu" nun kuruluş çalışmalarını tamamlayıp hizmete açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca "Çalgı Yapım/Bakım  Geliştirim Atölyesi" nin yeniden yapılanmasının alt ve üst yapısal koşullarını sağladı. 1990-1993'te, mevcut Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı'nın yanısıra, "Müzik Kuramları Eğitimi", "Ses Eğitimi"  ve Çalgı Eğitimi"  Anabilim/Anasanat Dalları  ile "Eğitim Müziği Besteciliği" Bilim/Sanat Dalı nı kurdu, 1993'te Programları'nı hazırlayıp ilk üçünü uygulamaya (yürürlüğe) koydu.

      1993'te uluslararası ve kıtalararası boyutları da olan 'Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi' ni kurdu. 1992-93 'te Çin'in Sincan (Doğu Türkistan) Özerk Bölgesi'nden ve 1993-94'te Türkmenistan'dan birer öğretim üyesini Bölüm'de görevlendirdi. Uygur ve Türkmen(istan) müziklerine ilişkin konser ve seminerler düzenledi. Müzik eğitiminin çağdaş temellerini irdelemeye ve yeniden oluşturmaya yönelik Konferanslar Dizisi 'ni başlattı. Ardından Araştırma-Geliştirme (ArGe) amaçlı Avrasya Müzik Eğitimi Merkezi  (AMEM) kuruluş çalışmalarına yöneldi.

      1994'te kurumlararası bilimsel/sanatsal/teknik (yatay) iletişim, etkileşim ve işbirliğini düzenli kılma ve geliştirme amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak üzere, ilerde kısmen "Türkiye Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleriarası Kurul" gibi bir işlev de görmeye yönelik bir yapılanmayı öngören yeni bir oluşumu başlattı. Bu doğrultuda yapılan ilk ve eksiksiz katılımlı Müzik Eğitimi Bölümleri Bölüm Başkanları Çalışma Toplantısı'nı düzenledi ve toplantının ilk Temel Sonuç Raporu 'nu hazırladı. Türkiye'de müzik öğretmenliği eğitiminin 70. Yılı'nı kutlama etkinlikleriyle de bağlantılı olarak, Bölüm öğrencilerini kendi öz girişim ve ürünleri olan Duyuşlar  adlı yeni bir dergiyi yayınlamaya başlattı, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi' nin müzik eğitimine özel kapsamla Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişinci Yılına Armağan (1924-1994)  adıyla Özel Sayı olarak yayınlanmasını gerçekleştirdi.

      "Genel müzik eğitimi" alanına dal öğretmeni yetiştiren Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinin ülkenin gerçekleri, toplumun olanakları, bireyin beklentileri, müzik kültürünün özellikleri ve çağın gerekleri doğrultusunda üniversiter yapı oluşturmalarına, akademik anlamda gelişmelerine, yenilerinin kurulmalarına, ülke çapında yayılmalarına ve dengeli dağılmalarına, nicelik ve nitelik yönünden bir bütün olarak Türkiye'nin gereksinimlerini karşılayabilir duruma gelmelerine yönelik çok yönlü, çok çeşitli hizmetlerde bulundu. GÜ GEF müzik topluluklarının ulusal ve uluslararası yarışma ve festivallere katılmalarını sağladı.1994'te Mavi Nota Dergisi tarafından Müzik Hizmet Ödülü 'yle ödüllendirildi.

      1996'da Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde sanat eğitimi alanında görev yapan bir kısım öğretim üyelerinin birlikte kurdukları, Türkiye'nin tüm sanat eğitimcilerini biraraya getirmeyi amaçlayan Sanat Eğitimcileri Derneği 'nin ilk Kurucu Üyeleri arasında yer aldı ve ilk Yönetim Kurulu'nda görev üstlendi. 2000'de MÜZED-Müzik Eğitimcileri Derneği 'ne üye oldu.

      2001'de Avrupa Konseyi'nce Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Öğretmen Semineri'ne katıldı.

     Halen 1965'ten beri görevli bulunduğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitimi Fakültesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı Profesörü 'dür. Gazi Üniversitesi'ndeki kadrolu görevinin yanısıra Hacettepe,  Bilkent ve Ankara Üniversiteleri'nde de ek görevle yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik dersleri vermekte, tezler yönetmektedir.

      Eser olarak Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Slovence dillerinde yazılmış-yayınlanmış, 25'i kitap olmak üzere 240'ı aşkın çalışma, bildiri ve makalesi ile keman eğitimi amaçlı bestelenmiş 140 dolayında özgün parçası ve 10 okul şarkısı bulunmaktadır. Kitap ve tez olarak başlıca eserleri  şunlardır: Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar: Keman - Sınıf I, II, III (1974, 1975, 1976, 1977, 1978), Çevreden Evrene Keman Eğitimi (1980), Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Araştırma (1980), Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Yetişeğinin Değerlendirilmesi (1982, 1996), Keman Eğitimi Müziği: Temel Çalıştırmalar (1985), Özel Öğretim Yöntemleri: Güzel Sanatlar Eğitimi (1987), Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları (1990), Müzik Eğitimi (1993), İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi (1994, 1996), Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar (1994, 1997) ve Müzik Öğretimi (1996), İlköğretimde Müzik Öğretimi (1999, 2001), Türk Müzik Kültürü (2000), Keman Eğitimi İçin Özgün Parçalar (2001), [Okulöncesinde] Müzik Öğretimi (2001). Çeşitli bilimsel/sanatsal araştırma, inceleme ve makalelerinin yayınlandığı, sayıları 20'yi bulan başlıca yurt içi dergiler  şunlardır: Eğitim, Çağdaş Eğitim, Milli Eğitim, Eğitim ve Bilim, Kültür, Sanat, Anadolu Sanat, Filarmoni-Sanat, Orkestra, Mavi Nota, Opera Bale, Bursa Defteri, Çoluk Çocuk, GÜ Gazi Sanat Dergisi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, GÜ Kastamonu Eğitim Dergisi, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, İTÜ Vakıf Dergisi, Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University, Turkish Review: Quarterly Digest.