Özgeçmiş Yayınlar Yönettiği Tezler Verdiği Dersler Bağlantılar

Gazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Sıkça Sorulan Sorular

Telefon: 0312 202 13 39
Belgegeçer: 0312 212 22 79

aksoyak@gazi.edu.tr
aksoyak@yahoo.com

Bir şeker handeyle bezm-i şevke câm etdin beni
Nîm sun peymâniyi sâkî tamâm etdin beni


Bir nîm neşve say bu cihânın bahârını
Bir sâgar-ı keşîdeye tut lâlezârını                                                      Nedim


16 Kasım 2007 tarihinden itibaren toplam ziyaretçi sayısı:


 


ÖZGEÇMİŞ

1. KİŞİSEL BİLGİLER
 

      Adı-Soyadı: İ. Hakkı AKSOYAK

      Doğum Tarihi :   26.05. 1967 

      Doğum Yeri: Almanya

      Adresi: GÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  Teknikokullar,    06500 Ankara.

       El-mek: aksoyak@gazi.edu.tr

 

   2. ÖĞRENİM DURUMU 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

1990

Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora

Eski Türk Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

1999

 

      3. ÇALIŞMA UNVANLARI    

1991-1999                  Araştırma Görevlisi              Cumhuriyet Üniversitesi   

1991-1998                  Araştırma Görevlisi              Gazi Üniversitesi   

1999-2002                   Dr. Öğretim Görevlisi          Gazi Üniversitesi

2002-2002                  Yardımcı Doçent                  Gazi Üniversitesi              

2002-2007                   Doçent                              Gazi Üniversitesi  

2008                           Profesör                            Gazi Üniversitesi

-Yukarı-

YAYINLAR

I-KİTAPLAR

1994

 

1-Haşmet Külliyatı, (Doç. Dr. Mehmet Arslan ile), Sivas 1994, 474 s.


1996
 

2-Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin: İslâmî'nin Mesnevisi, (Hasan Yüksel ve H. İbrahim Delice ile), Sivas 1996.

1998
 

3-Gelibolulu Âlî Riyâzü’s-sâlikîn, (Doç.Dr. Mehmet Arslan ile), Sivas 1998.

4-Kastamonu Jurnali, (Prof.Dr. Abdulkerim Abdülkadiroğlu ve Necip Fazıl Duru ile), Ankara 1998.

2003
 

5-Vuslatî Ali Bey, Gazâ-nâme-i Çehrin, (Prof.Dr. Mustafa İsen ile) Ankara 2003.

6-Gelibolulu Mustafa Âlî Tuhfetü’l-uşşâk, İstanbul 2003.

2004
 

7-Kefeli Hüseyin-Râz-nâme, Journal of Turkısh Studies, Volume XIII, Harvard University, 2004.

2006

8-Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-I), The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2006, Sources of Oriental Languages and Literatures 72

9-Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-II), The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2006, Sources of Oriental Languages and Literatures 73

10-Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-III), The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2006, Sources of Oriental Languages and Literatures 74

11-Ahmed-i Yesevî’nin Rumelili Bir takipçisi: Üsküplü Atâ, Tuhfetü’l-uşşâk, Ankara 2006

12-Kastamonu Jurnali, Ankara 2006

2007
 

13-Gelibolulu Mustafa Âlî: Menşeü’l-inşâ, Ankara 2007

2010
 

14-Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Ankara 210


II-MAKALELER

1995

1-“Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1995, S. 1, s. 81-94.
2-“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Dalkavukluk Örneği Bir Risalesi: Risale-i Zırgamiye”, (Doç. Dr. Mehmet Arslan ile) Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1995 S.1, s. 209-226.

1996

3-“Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Kerbelâ Mersiyelerini Muhtevi Bir Risalesi: “Subhatü'l-abdâl”, (Doç.Dr. Mehmet Arslan ile) Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1996, S. 2, s. 49-67.
4-“Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Gelibolu Şehrengizi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1996, S. 3, s. 157-176.
5-“Mahzenü'l-esrâr Geleneğine Bağlı Mesnevilerdeki Ortak Hikâyeler”, Bilig, Ankara Güz 1996, S. 3, s. 182-189.

1997

6-“Nev‘î’nin Bilinmeyen Şiirleri”, Erciyes, Yıl:20, S. 229, Kayseri, Ocak 1997, s. 17-18.
7-“Nâr u Nûr”, Tarih ve Toplum, Şubat 1997, S. 158, s. 71-73.
8-“Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Gül-i Sad Bergi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1997, S. 4, s. 163-175.
9-“Basılı Divanlar Katalogu”, (Tanıtma) Türk Kültürü, S. 409, Yıl: XXXV, Mayıs 1997, s. 315-316
10-“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Sadef-i Sad Güher Adlı Antolojisinin Ön Sözü”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1997, S. 5, s. 283-310.

1998

11-“Gelibolulu Âlî'nin Şerh Muhtevalı Dört Risalesi: “Meâlimü’t-tevhid”, “Dakâikü’t-tevhid”, Nikâtü’l-kâl Fî-Tazmîni’l-makâl”, “Câmî’nin Bir Beytinin Şerhi”, (Doç. Dr. Mehmet Arslan ile) Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1998, S. VI, s.263-288.
12-“Gelibolulu Âlî’ye Atfedilen ve “Devriye” Özelliği Taşıyan Bir Manzume: “Subhatü’l-inâbe”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 20-21, Sivas, 1998, s. 371-385.

1999

13-“Vardarlı Fazlî ve Mahzenü’l-esrâr Mesnevisi”, Tarih ve Toplum, Şubat 1999, Sayı: 182, s. 55-61.
14-“Mesnevilerin Giriş Bölümünde Din Ulularına Övgü”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1999, S. 7, s. 213-221.
16-“Hâfız Divanındaki Bir Beytin Osmanlı Edebiyatına Etkisi”, Bilig, S. 8, Kış 99, s. 99-102.
17-“Çağının Cesur Bir Tanığı: Gelibolulu Mustafa Âlî”, Bilig, S. 21, Yaz: 1999.
18-“Bahr-ı Tavil”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, Ankara 1999, s. 438-445.
19-“Müşterek Şiir Söyleme Geleneği”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1999, S. 8, s. 239-2254.

2000

20-“Gelibolulu Mustafa Âlî Hakkında Yeni Bilgiler”, Tarih ve Toplum, Ağustos 2000, C. 34, S. 200, s. 25-28.
21-“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanlarından Vâridâtü’l-enîka’nın Neşri Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 2000, S. 9, s. 223-236.

2001

22-“Refî-i Kâlâyî'ye Dair Yeni Bilgiler ve “Geçme Çubuk” ile İlgili Manzumesi”, Türk Kültürü İncelemeleri, İstanbul 2001, S. 4, s. 159-172.
23-“Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ ve Tuhfetü'l-uşşâk Mesnevisi”, Türk Kültürü İncelemeleri, 2001, S.5, s.71-98.

2002

24-“Ordulu Tıflî Divanında Müşterek Gazeller”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Trabzon 2002, s. 305-328.

2003

25-“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mihr ü Vefâ Mesnevisi”, Diriözler Armağanı, Ankara 2003, s. 45-71.
26-“XVIII. yüzyıl Şairi Edirneli Nâtık’ın Kaleminden Edirne’de Geçen Bir Aşk Hikâyesi”, Millî Folklor, Ankara 2003, S. 58, s. 114-120.

2004

27-“Trabzonlu Emin Hilmî’nin Müşterek Şiirleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Niğde 2003, S. 8, s. 239-2254.
28-“Beylikçi İzzet’in Müşterek Şiirleri”, Abdurrahman Güzel Armağanı, Ankara 2004, 117-132.

2005

29-Gelibolulu Mustafa Âlî’nin “Dölek” Redifli Gazeli ve “Dölek” Kelimesi Üzerine, Millî Folklor, Ankara 2005, S. 65, s. 46-48.
30-“Müstacabizade İsmet’in Müşterek Şiirleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Niğde 2005, S. 17, 91-99.
31-“Manastırlı Celâl’in Satranç Terimleriyle Yazdığı İlginç Bir Gazeli”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Niğde 2005, S. 18, s. 7-16.
32-“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bağdatlı Rûhî’ye Etkisi”, Bilig, Bahar/ 2005, S. 33: 137-147.
33-“Gelibolulu Mustafa Âlî ve Bâkî’nin Münasebetleri [Künhü’l-ahbâr ve divanlarına göre]”, Mehmet Çavuşoğlu Armağanı, İstanbul 2005, s.69-82.
34-“Mehmet Celâl’in Müşterek Şiirleri”, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı 3, Güz 2005, s. 71-83

2006

35-“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menşeü’l-inşâ’sı”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Niğde 2006, S. 19, s. 225-245.
36- Poetry Critism of, Mustafa Âlî From Gallipoli, Journal of Turkish Literature,

2007

37-“Manastırlı Celâl’in Hüsn ü Yusuf’u”, Edebiyat ve Dil Yazıları, Ankara 2007, s. 7-16.
38-“Anadolu Sahasında ilk Bahr-ı Tavil Ahmet Paşa’nın mıdır?”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007, 84-97

2008

39-“Nedîm Divanı’ndaki Farsça Bir Tamlamanın Yeni Bir Okuma Biçimi”, TUBA / JTS 32/I, 2008, s.17-20
40-“Osmanlı Şairlerinin “Aruz Tasarrufları” ve Araştırmacıların Gereksiz Müdahaleleri”, Turkish Studies, 2008, Volume 3 , s. 59-74.

2009

41-"Gelibolulu Mustafa Âlî 'nin Künhü'lahbar'daki Şiir Eleştirmenliği-Poetry Critism of Mustafa Âlî From Gallipoli", Journal of Turkish Studies, Cem Dilçin Armağanı, Harvard University 2009, s.33-64
42- “Divan Şiirinin Dili İmparatorluk Dilidir”, Turkish Studies, 2009 Volume 4, s. 1-18.
43-“Şerh Kitapları George Prior’u Tanır mı?”, Turkish Studies, 2009, Volume 4, s. 13-21.

2010

44-“Bir Mizaç Şairinin Acem Lisanıyla İmtihanı: Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mecmaulbahreyn’i”, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara 2010, 19-43.
 

BİLDİRİLER

1-Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Sempozyumu, “Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Şairlik Yönü”, 21-22 Ekim 1999, Kayseri .
2-Balkanlar ve Türkler Kongresi, "Divan Şiirinin Dili İmparatorluk Dilidir", 06-08 Kasım 2007, Priştine

ATIFLAR

1-Müjgân Cumbur, “Haşmet Külliyatı”, Bilge 1994 Yaz, s. 17-18.
2-Hamza Zülfikâr, “Doğu Kökenli Kelimelerin Son Hecelerindeki Uzun Ünlülerin Kısalması”, Türk Dili, Mayıs 1995, S. 521, s. 440.
3-Ahmet Özalp, Gülşen-i Tevhid, İstanbul 1995, s. 308.
4-Hatice Aynur, Saliha Sultan'ın Düğününü Anlatan Surnameler, Harvard Üniversity 1995, s. 4.
5-Hüseyin Akkaya, Nevres-i Kadim And His Divan, Harvard Üniversity, 1995, C.I, s.148, 157.
6- Hüseyin Yorulmaz, Divan Şiirinde Nâbî Ekolü, İstanbul 1996, s. 496.
7- Hasan Husrev, Türk Edebiyatı, Şubat 1997.
8- Hüseyin Akkaya, The Prophet Solomon in Ottoman Turkish Literature and The Süleymaniye of Şemseddin Sivasî, Harvard Üniversity 1997, C.I, s.71.
9-Hayatî Develi, “Kemalpaşazade ve Ebussud’un Galatat Defterleri”, İlmî Araştırmalar, İstanbul 1997, S.4, s.99-125.
10-Emin Eminoğlu, “Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin-İslâmî’nin Mesnevisi” (Tanıtım) Türk Dilleri Araştırmaları, Ankara 1996, C. 6, s. 203-206.
11- Orhan Okay, “Haşmet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İst. 1997, C. 6, s. 424.
12-Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara 1997, Dördüncü baskı, s. 217.
13-M. Fatih Köksal, “Klâsik Türk Şiirinde Lâle’ye Dâir”, Bilig, S. 21, Yaz: 1999, s. 121.
14-Hatice Aynur, 15. YY. Şairi Çâkerî ve Dîvanı, İstanbul 1999, s. 6.
14-Musa Duman, “Klâsik Osmanlı Türkçesi Döneminde i/e Meselesine Dair”, İlmî Araştırmalar, İstanbul 1999, S. s. 103.
16-Filiz Kılıç, “Tuna Kasidesinin Düşündürdükleri”, Türk Kültürü, S.: 441, yıl: XXXVII, S. 441, s. 32.
17-Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul 1999, s. 661.
18-M. Fatih Köksal, “Türk Edebiyatında Nizamî'nin Takipçileri ve Hamsesine Nazire Yazanlar”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1999, S. 8, s. 207, 221.
19-Sabahattin Küçük, Antakyalı Münif Divanı, Ankara 1999, s. 20.
20-Yaşar Aydemir, Behiştî Divanı, Ankara 2000, s. XI, 59.
21-Yaşar Aydemir, “Esirî’nin Bağdat Şehrâşûbu”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, Ankara 1999, s.
22-Mehmet Arslan, Gelibolulu Âlî’nin Bazı Duâların Fazileti İle İlgili Bir Risâlesi: “Zübdetü’l-evrâd, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 2000, S. 9, s.57.
23-Yaşar Aydemir, “Sânî’nin Rodos Şehrengizi”, Türk Kültürü, S. 455, Yıl.: XXXIX, Mart 2001, s. 169, 170.
24-M. Fatih Köksal, Edirneli Nazmî Mecmaèü’n-nezâir, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2001, s. 51
25-Muzaffer Doğanbaş, Bilinmeyen İki Maktel-i Hüseyn Nüshası, Hacı Bektaşi Velî Araştırma Dergisi, Kış 2001/20, s. 31-32.
26-Yaşar Aydemir, “Türk Edebiyatında Kaside”, Bilig, S. 22, 2002, s.143
27-H. Dilek Batislam, “Divan Şiirinde Hazan”, Diriözler Armağanı, Ankara 2003, s. 158, 159, 160,
28-M. Fatih Köksal, “Nazire Kavramı ve Klasik Türk Şirinde Nazire Yazıcılığı”, Diriözler Armağanı, Ankara 2003, s. 225.
29-Ahmet Kartal, “Attar’ın Tezkiretü’l-evliya İsimli Eseri ve Türkçe Tercümeleri”, Diriözler Armağanı, Ankara 2003, s. 404.
30-Mermer, Ahmet, “XVI. Yüzyıl Divan Şairi Fedâyî ve İki Bahr-ı Tavil”, İlmî Araştırmalar, İstanbul 2002, C.14, s. 121-129.
31-H. Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî, İstanbul 2003, s. 16, 17, 22, 23, 185.
32-Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Tarihî şahsiyetler ve Eserler, Çizgi Kitapevi, Konya 2002, s. 277, s. 286 (Âlî’nin Şehrengizi)
33-Cemal Kurnaz, Şairler Nasıl Yetişiyordu, Günay Kut Armağanı.
 

-Yukarı-

 

YÖNETTİĞİ TEZLER

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
1-Rafet Atalay, Divan-ı Reşid, Ankara 2004
2-İncinur Atik Gürbüz, Vâsık Divanı, 2005.
3-Nazife Eşgünoğlu, Hayretî’nin Mesnevileri, 2005.
4-Özer Şenödeyici, Fevzî, Divan, 2006.
5-Nebi Yılmaz, Ahmed-i Rıdvan, Rıdvaniye, (Ankara Üniversitesi) 2006
6-Elif Dirican, Sehmî, Divan, 2006
7-Rabia Derya Tuyan, Antepli Hâfız, 2007
8-Metin Yıldırım, Piriştineli Nûrî, Divan, 2008
9-Mevlüt Altınok, Rıfkî Divan, 2008
10-Hasan Kaplan, Refîk Divan, 2008
11-Yücel Ünlü, Kısa Mesnevi, (16. yy.a Kadar), 2008
12-Saliha Aydoğan, Sait Paşa Mizanü’l-edeb, 2008

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri
1-Ümit Altıner, Zârî, Divan
2-Melek Canlı, Ulvî Divan, (19. yy.)
3-Muhammet Duman, Trabzonlu Hilmi, Divan, 2010.
4-Süleyman Yüce, Nevalizade, Divan, 2010

Tamamlanan Doktora Tezleri
1-Halil İbrahim Tuğluk, Abbas Vesîm, Divan, 2006
2-Furkan Öztürk, Bâkî Divanı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük, 2006.
3-Abdullah Aydın, Giritli Nuri, Divan 2009
4-İbrahim İmran Öztahtalı, Bursalı Emrî, Divan, 2010

Devam Eden Doktora Tezleri
1-Abdullah Aydın, Giritli Nuri, Divan …
2-İbrahim İmran Öztahtalı, Bursalı Emrî, Divan …
3-Özer Şenödeyici, [Nâilî Divanı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]
4-Mehmet Gürbüz, Mecmua, Sultan-ı Hubânâna Münasib Eşar,
5-İncinur Atik Gürbüz, Mecmua.
6-Mehmet Özdemir, Gülistan Tercümesi

 

-Yukarı-

 

VERDİĞİ DERSLER

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 1999-2000 öğretim yılında verdiği dersler:

Eski Türk Edebiyatı Giriş, I-II.
Osmanlı Türkçesi Metinler I-II, III, IV.
Osmanlı Türkçesi Gramer, III-IV.

Erciyes Üniversitesi, Yozgat-Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 1999-2000 öğretim yılında verdiği dersler:

Eski Türk Edebiyatı I
Eski Türk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatı III
Eski Türk Edebiyatı IV
İlmî Araştırma Metotları I

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 2000-2001 yılları bahar döneminde verdiği dersler:

Eski Türk Edebiyatı GirişI
Osmanlı Türkçesi Metinler-I
Osmanlı Türkçesi Gramer-I
Osmanlı Türkçesi Metinler-III
Osmanlı Türkçesi Gramer-III

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 2000-2001 yılları güz döneminde verdiği dersler:

Eski Türk Edebiyatı Giriş II
Osmanlı Türkçesi Metinler-II
Osmanlı Türkçesi Gramer-II
Osmanlı Türkçesi Metinler-IV
Osmanlı Türkçesi Gramer-IV

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 2001-2002 yılları bahar döneminde verdiği dersler:

Eski Türk Edebiyatı Giriş I
Osmanlı Türkçesi Metin-III
Osmanlı Türkçesi Gramer-III
Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 2001-2002 yılları güz döneminde verdiği dersler:

Eski Türk Edebiyatı Giriş II
Osmanlı Türkçesi Metin II
Osmanlı Türkçesi Gramer II
Osmanlı Türkçesi Metin IV
Osmanlı Türkçesi Gramer IV
Eski Türk Edebiyatında Nesir VI

-Yukarı-

BAĞLANTILAR

Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türki Dili ve Edebiyatı Bölümümüz
Öğrenci İşleri
G.Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türk Dili Kurumu

Isa SARI Kişisel Ağ Sayfası

-Yukarı-