ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sabri KOÇER

Doğum Tarihi: 20.05.1972

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Elektrik Elektronik Müh.

Selçuk Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 Elektronik Bilgisayar Böl

Gazi Üniversitesi

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Elektronik Bilgisayar Böl

Gazi Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Mikrodenetleyici Kontrollü Genel Amaçlı Bir Simülatör Cihazı Tasarımı ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 1998

 

ÖZET

Stimülatörler ayarlanabilir genlik, frekans ve darbe sürelerine bağlı olarak gerilim üreten sistemlerdir. Elektrofizyolojide ve nörolojide dokuları uyarmak için bu tür araçlar kullanılır. Ayrıca tanı ve teşhise yönelik birçok amaçla, insan vücuduna elektrik akımı uygulanabilmektedir. Bu çalışmada Mikrodenetleyici tabanlı bir Stimülatör cihazı tasarlanmış ve çalıştırılmıştır. Tasarlanan stimülatörde gerekli olan frekans, genlik ve darbe süresi kullanıcının isteğine bağlı olarak seçilebilmektedir. Bununla ilgili yazılım programı ise bu çalışma kapsamında geliştirilmiştir.

Tez Danışmanı          : Doç. Dr. İnan GÜLER

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

EMG Sinyallerinin Yapay Sinir Ağları Kullanarak Sınıflandırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2005

ÖZET

Bu çalışma, yapay sinir ağlarından yararlanılarak myopati (myopathy) ve nöropati (neuropathy) nöromüsküler hastalıkların sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Çalışmada nöropati, myopati ve normal olmak üzere toplam 59 kişiden kaydedilen Elektromyogram (EMG) işaretleri kullanılmıştır. EMG işaretlerine Hızlı Fourier Dönüşüm (HFD) spektral analiz metodu uygulanmış ve katsayılar elde edilmiştir. Bu katsayıların her biri Çok katmanlı perceptron (ÇKP) ve Destek vektör makinesine (DVM) girdi olarak kullanılmıştır. Bu girdiler ÇKP ve DVM sınıflama sistemlerinde ayrı ayrı eğitime tabii tutulduktan sonra sınıflama ve test performansları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki en yüksek tahmin DVM sınıflama sisteminde gerçekleşmiştir.

Tez Danışmanı          :   Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 Teknik Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi

1997-2005

Dr. Öğr. Gör.

 Teknik Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi

2005-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Ahmet GEZER, Uzaktan Eğitimde Sesli Ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Eşzamanlı Aktarılması Ve Yayınlanması, 2009, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler :

F5. Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER, Arş. Gör. Sabri KOÇER, EMG Sinyallerine HFD Analizi Uygulanarak, Elde Edilen HFD Parametreleri Fuzy Logic, Yapay Sinir Ağlarında Sınıflandırma ve Neuro - Fuzzy Sayısal Yöntemlerinde Değerlendirilerek, EMG ye Yönelik Teşhiste En İyi Metodun Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 07/2001–09,

F6. Doç. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Arş. Gör. Sabri KOÇER, 128 Kanallı EEG Cihazı Tasarımı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 07/2002–37 

F7. Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER, Arş. Gör. Sabri KOÇER, Arş. Gör. Uğur FİDAN, EMG sinyallerinin kablosuz iletimi ve bilgisayar ortamında görüntülenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2004–26

 

F8. Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER, Öğr. Gör. Dr. Sabri KOÇER, Derya YILMAZ, Kaos Teorisi Kullanılarak Damarlardaki Akış Problemlerinin Tespiti, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2005–08

 

F9. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURAN, Öğr. Gör. Dr. Sabri KOÇER, Öğr. Gör. Dr. Hasan Basri ULAŞ, Hüseyin İNAN, Ayşegül ÇAKIR, Mikroişlemci Kontrollü Protez Bacak Tasarımı, İmalatı ve Hareketli Parçaların Sonlu Elemanlarla Analizi, . Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2007-34

F10. Yrd. Doç Dr. Nursal ARICI, Yrd. Doç. Dr. Tevfik PAŞA, Öğr. Gör. Dr. Sabri KOÇER, Cansel DEMİR,  Konuşma Tanıma-Sentezleme Sistemleri Ve Yabancı Dil Eğitiminde Bir Uygulama Örneği, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2007-38

İdari Görevler :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

 EBE 357 Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama

3

2

130

 ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

2

2

120

EBE 401 Bitirme Projesi I

 

2

15

İlkbahar

 EBE 358 Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı

3

2

110

 EBE 440 Görüntü Sistemleri

2

2

110

EBE 400 Bitirme Projesi II

 

2

15

2009-2010

Güz

 EBE 357 Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama

3

2

120

 EBE 301 Mesleki İngilizce

3

 

110

EBE 401 Bitirme Projesi I

 

2

15

İlkbahar

  EBE 358 Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı

3

2

110

 EBE 440 Görüntü Sistemleri

2

2

100

EBE 400 Bitirme Projesi II

 

2

15

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. S. Koçer, Classification of EMG Signals Using Neuro-Fuzzy System and Diagnosis of Neuromuscular Diseases, Journal of Medical Systems, Volume 34, Number 3, 321-329, June, 2010,  DOI: 10.1007/s10916-008-9244-7

A2. S. Koçer, M. Rahmi Canal, A Classifying Epilepsy Diseases  Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm, Journal of Medical Systems DOI: 10.1007/s10916-009-9385-3

A3. N. F. Güler, S. Koçer, Classification of EMG signals using FFT and PCA, Journal of Medical Systems, Vol. 29, No. 3, 241-250 June 2005

A4. S. Koçer. , M.R. Canal, İ. Güler, Design of low-cast General purpose microcontroller based neuromuscular stimulator, Journal of Medical System, Vol. 24 No 2, 91-101; Apr 2000

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Dr. Nursal ARICI, Dr. Paşa Tevfik CEPHE, Dr. Sabri KOÇER, Cansel DEMİR, An Educational Software Project for the Preschool Students in the Education of English as a Foreign Language, The Second International Conference on InformationCommunication TechnologiesAccessibility, 281-285, TUNUS Hammamet, 2009

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. C. Akdağ, S. Koçer, U. Fidan, N.F. Güler, Ultrasonik Terapi Cihazı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Politeknik Dergisi, 11(2), 83-87, 2008

D2. A. Gezer, S. Koçer, Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 87-92, 2008

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. S. Koçer, U. Fidan, N.F. Güler, “EMG işaretlerinin Kablosuz İletimi Ve Bilgisayar Ortamında Görüntülenmesi” BİYOMUT 2006 – Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı İstanbul, 25 – 27 Mayıs 2006, Boğaziçi Üniversitesi

F. Diğer yayınlar :

F1. N.F. Güler, S. Koçer, U. Fidan Analog Haberleşme Deneyleri kitabı, Ankara 2002.

F2. N.F. Güler, S.Z. Özgü, S. Koçer, U. Fidan Görüntü Sistemleri Deneyleri kitabı,  Ankara 2002.

F3. N.F. Güler, S. Koçer, U. Fidan Sayısal Haberleşme Deneyleri kitabı, Ankara 2002.

F4. N.F. Güler, H. Göktaş, S. Koçer, U. Fidan Telefon Şebekeleri Deneyleri kitabı, Ankara 2002.

F5. Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER, Arş. Gör. Sabri KOÇER, EMG Sinyallerine HFD Analizi Uygulanarak, Elde Edilen HFD Parametreleri Fuzy Logic, Yapay Sinir Ağlarında Sınıflandırma ve Neuro - Fuzzy Sayısal Yöntemlerinde Değerlendirilerek, EMG ye Yönelik Teşhiste En İyi Metodun Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 07/2001–09,

F6. Doç. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Arş. Gör. Sabri KOÇER, 128 Kanallı EEG Cihazı Tasarımı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 07/2002–37 

F7. Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER, Arş. Gör. Sabri KOÇER, Arş. Gör. Uğur FİDAN, EMG sinyallerinin kablosuz iletimi ve bilgisayar ortamında görüntülenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2004–26

 

F8. Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER, Öğr. Gör. Dr. Sabri KOÇER, Derya YILMAZ, Kaos Teorisi Kullanılarak Damarlardaki Akış Problemlerinin Tespiti, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2005–08

 

F9. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURAN, Öğr. Gör. Dr. Sabri KOÇER, Öğr. Gör. Dr. Hasan Basri ULAŞ, Hüseyin İNAN, Ayşegül ÇAKIR, Mikroişlemci Kontrollü Protez Bacak Tasarımı, İmalatı ve Hareketli Parçaların Sonlu Elemanlarla Analizi, . Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2007-34

F10. Yrd. Doç Dr. Nursal ARICI, Yrd. Doç. Dr. Tevfik PAŞA, Öğr. Gör. Dr. Sabri KOÇER, Cansel DEMİR,  Konuşma Tanıma-Sentezleme Sistemleri Ve Yabancı Dil Eğitiminde Bir Uygulama Örneği, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No: 07/2007-38