PROF. DR. SELMA YEL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

Ana Sayfa

YAYIN  LİSTESİ

 

DOKTORA SONRASI YAYINLAR

1- Yel, Selma. “Mondros Mütarekesi ve İngiliz Politikası” (Mondros Ceasefire Agreement and The British Policy), Ankara Üniversitesi, İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1991, Yıl: 4, Sayı:8.

2- Yel, Selma.”Yakup Şevki Paşa’nın Erzurum’ dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul ile Ankara Arasında İrtibat Tesis Etmeye Çalışması1, OTAM, 1991.Sayı: 3.

3- Yel, Selma. “Boğazlar Bölgesi Çevirme Harekatı” (The Siege of the Two Strides in 1922), Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1993, Sayı: 1, Sayfa: 1-9.

4- Yel, Selma. “Malta Sürgünlerinin Mübadele Edilmesi” (The Exchange of the Exiles to Malta), Askeri Tarih Bülteni. 1993, Sayı: 35, Sayfa: 222-223.

5- Yel, Selma. “Yakup Şevki Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri, Kurtuluş Savaşına Yön Verenler, Gazi Ün. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Yayın No: 2, 1994, Sayfa: 193-205.

 

 

ULUSLAR ARASI  HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1- Yel, Selma. “İttihat ve Terakki’nin Kurucularından İbrahim Temo’nun Atatürk ve İnkılaplar Hakkındaki Düşünceleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XVIII, 2002, Sayı: 52, S.89-105.
2- Yel, Selma. “Brest-Litovsk Konferansında Sovyet Rusya’nın Ermeni Politikası” (The Armenian Policy of Russia in the Brest-Litovsk Conference), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XVIII, 2002, Sayı: 54, Sayfa: 829-848.
3- Yel, Selma. “Atatürk ve İnkılaplarının Arnavutluk’taki Tesirleri” (The Consequences of Atatürk and His Revolutions in Albania), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XIX, 2003, Sayı:55, Sayfa:105-123
4- YEL, Selma. “Evliye-i Selase After the Mondros Armistice and the Armenian Emigree Problem in Caucasia”. International Review of Turkology, Volume II, No 3, Winter 2009, pp.5-23.
5- YEL, Selma. “İslam Gürcistanı’nın Tahlisi Cemiyeti’nin Batum ve Acara Bölgesinin Gürcistan’a İlhakı İçin Yaptığı Çalışma ve Faaliyetler”. (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Basılacak).
6- YEL, Selma ve ÖZCAN, Halil. “Mustafa Kemal Tarafından Selahattin Saip Bey’in Arnavutlukta Görevlendirilmesi ve Sonuçları (1920-1923)”. (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Basılacak).

 

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA  BASILAN YAYINLAR

1. YEL, Selma. “İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de Alman Sığınmacılar” “Almanlar Azerbaycan’da” Beynalxalq Elmi Praktik Konfransın Materialları, 6-7 Nisan 2009. Azerbaycan Rupublikası Medeniyyet ve Turizm Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti, Alman Azerbaycan Cemiyyeti.
2. YEL, Selma. “Osmanlı Devleti’nin Batum’u Tahliyesi ve Gürcistan’ın Osmanlı Devleti Aleyhinde Faaliyetleri” II. Uluslar arası Kafkasya Tarih Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008. Kafkas Üniversitesi (Basılacak).
3. YEL, Selma ve GÜNDÜZ, Ahmet. “Ermeni İsyanlarının Meydana Gelmesinde İngiltere’nin Rolü ve Sebepleri (1890-1895)” XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları (Sempozyum), 22-24 Mayıs 2008. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Cilt 4, Sayfa 97-117, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi.
4. YEL, Selma. “An Evaluation of the Socio-Cultural Interaction of Turks and Armenians in the Kayseri Region Using the Spoken History Method” Armenians in the Ottoman Society Volume II, Ist International Social Studies Symposium (EUSAS-I), Erciyes University, Kayseri, 2008.
5. YEL, Selma. “İstiklal Savaşında Büyük Taarruz’un Tarihinin Tespitinin Perde Arkası”, VI. Uluslar arası Atatürk Kongresi, 12-16 Kasım 2007. Atatürk Araştırma Merkezi.
6. YEL, Selma ve DEMİRTAŞ, Orhan Gazi. “Kayseri Bölgesindeki Türkler ve Ermenilerin Sosyo-Kültürel Etkileşim ve Dayanışmasının Sözlü Tarih Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Kayseri Örneği)” Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Cilt IV, I. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2007.
7. YEL, Selma. “Geçmişten Günümüze Sivas’ta Sosyal ve Kültürel Gelişme ve Değişmeler” Sivas Kongresi IV. Uluslar arası Sempozyumu, 2-3 Eylül 2005. Atatürk Araştırma Merkezi ve Sivas Valiliği.
8. YEL, Selma. “Günümüzde Trabzon Üzerindeki Rum ve Ermeni Propagandaları”, Trabzon ve Çevresi Uluslar arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001. Trabzon Valiliği.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1- AKTEPE, Vedat ve YEL, Selma. “İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının Belirlenmesi: Kırşehir İli Örneği”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (Yayımlanacak).
2- YEL, Selma ve GÜNDÜZ, Ahmet. “1893 (H.1309) Yılında Yozgat’ta Hınçak Komitesinin Tertip Etmiş Olduğu Kilise Hadisesi”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Yıl 2008, Sayı 31, Sayfa 31-51.
3- YEL, Selma. “Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti' nin Kuruluşunda Türkiye' nin Yardımları İlhak Amacına mı Yönelikti?”, Ankara Üniversitesi, İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Kasım 1999-2003, Yıl:12, Cilt:6, Sayı:24, Ankara, Sayfa:563-578.
4- YEL, Selma. “Osmanlı Ordusunun Kafkasya Harekâtı ve Bakü' nün Kurtarılması”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Ağustos 2003, Sayı:2, Sayfa:111-120.
5- YEL, Selma. “1. Dünya Savaşında Trabzon'daki Rum ve Ermeni Faaliyetleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2001, Cilt: 9, No:l, Sayfa: 237-244.

 

DİĞER YAYINLAR

1- YEL, Selma. “Türkiye-AB İlişkilerinin Hatırlattıkları: 1. Dünya Savaşında Avrupa' da Kaybedilen Yüz Bin Türk Askeri”, 2023 Dergisi, 15 Nisan 2003, Sayı: 24, Sayfa: 68-75.
2- YEL, Selma. “Türkiye' de Kadınların İçinde Bulunduğu Olumsuz Koşulların Sebepleri ve Şiddet”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2001, Cilt: 5, Sayı: (1-2-3), Sayfa: 21-30.
3- YEL, Selma. “Atatürk, Demokrasi ve Cumhuriyet”, Sülemiş, 1997, Cilt: 2, Sayı: 7-8, Sayfa: 5-7.
4- YEL, Selma. “Şark Meselesi”, Sülemiş, 1995, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 16-17.
5- YEL, Selma. “Yakup şevki Paşa' nın Hayatı ve Faaliyetleri”, Kurtuluş Savaşına Yön Verenler, Gazi Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 2, 1994, sayfa: 193-205.
6- YEL, Selma. “Boğazlar Bölgesi Çevirme Harekatı”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Kış' 93 Yeni Dönem Sayı: 1, sayfa: 1-9.
7- YEL, Selma. “Malta Sürgünleri”, Askeri Tarih Bülteni, Ağustos 1993, sayı: 35, sayfa: 222-223.
8- YEL, Selma. “Azerbaycan'ın İstiklalini İlan Etmesinin Düşündürdükleri”, Sosyal Bilimlerde Araştırma, 1992, cilt: 2, sayı: 2-3.
9- YEL, Selma. “Yakup Şevki Paşa'nın Erzurum' dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul ile Ankara Arasında İrtibat Tesis Etmeye çalışması”, OTAM, 1991, Sayı: 3.
10- YEL, Selma. “Mondros Mütarekesi ve İngiliz Politikası”, Ankara Üniversitesi, İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 1991, yı14, Sayı: 8.

 

BASILAN KİTAPLAR

1- YEL, Selma. Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri [Yakup Şevki Pahsa and His Military Activities in Malta, Caucasia, East Front and The War of Independence], Atatürk Araştırma Merkezi, 2002

2- YEL, Selma. Değişen Dünya Konjonktürü ve Boğazlar Meselesi (1936-2000) [Changing World Conditions and the Question of the Strides between 1936-2000]. (in Pres). 

 

 

KİTAPTA  BÖLÜMLER

1- YEL, Selma. “Kavram Geliştirme ve Öğretimi”, Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ed. Cemil Öztürk. Sayfa: 111-142. Pegem Akademi, Ankara, 2009.
2- YEL, Selma, TAŞDEMİR, Adem ve YILDIRIM, Kasım. “Sosyal Bilgilerde Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri”, Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ed. Bayram Tay ve Adem Öcal. Sayfa: 37-90. Pegem Akademi, Ankara, 2008.
3- YEL, Selma. “İlköğretim Okullarında Atatürk İlke ve İnkılâplarının Öğretilmesinde Yeni Yöntem ve Yaklaşımlar”, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Haz. Prof. Dr. Mehmet Saray, Hüseyin Tosun. Sayfa: 109-144. Atatürk Araştırma Merkezi, Divan Yayıncılık, Ankara, 2005.
4- YEL, Selma. “Ders Kitabı İncelemesi (Örnek Bir Çalışma)” Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Ed. Prof. Dr. Leyla Küçükahmet. Sayfa:148-173. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
5- Korkmaz, A. YEL, Selma. “Ölçme ve Değerlendirme.” Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1-3, Ed. Prof. Dr. Leyla Küçükahmet. Sayfa: 89-91, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
6- YEL, Selma. “Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Materyaller.” Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1-3, Ed. Prof. Dr. Leyla Küçükahmet. Sayfa: 61-87. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
7- Güçlü, N., YEL, Selma., Albayrak, F. “Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimi ve İçerik”. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi, Ed. Prof. Dr. Leyla Küçükahmet. Sayfa: 41-59, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.

 

PANEL, SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR

1- YEL, Selma. “Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi ve Vakıflar Kanunu” (Konferans), AİBÜ Genç Eğitimciler ve Tarih Topluluğu, 1 Mayıs 2008.
2- YEL, Selma. “Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu”, (Panel), Birinci Dünya Harbinde Ermeni Çetecilerin Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği, Erzincan, 29 Nisan 2008.
3- YEL, Selma. “Cumhuriyetin Kazanımları”, Milli Birlik ve Bütünlük,  (Panel), Atatürk Araştırma Merkezi, Antalya, 30 Ekim-1 Kasım 2006.
4- YEL, Selma. “4 Eylül 1919’dan Günümüze Sivas; Sivas’ın Sosyo Ekonomik ve Kültürel Kalkınması, Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları” (Panel), Atatürk Araştırma Merkezi, Sivas, 3-4 Eylül 2006.
5- YEL, Selma. “Milli Mücadeleye Türk Kadınının Katkısı”, Milli Birlik ve Bütünlük,  (Konferans) Atatürk Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş, 21 Eylül 2005.
6- YEL, Selma. “Milli Mücadeleye Türk Kadınının Katkısı”, Milli Birlik ve Bütünlük,  (Konferans) Atatürk Araştırma Merkezi, Gaziantep, 20 Eylül 2005.
7- YEL, Selma. “Milli Mücadeleye Türk Kadınının Katkısı”, Milli Birlik ve Bütünlük,  (Konferans) Atatürk Araştırma Merkezi, Adana, 19 Eylül 2005.
8- YEL, Selma. “Atatürk’ün Çankırı’ya Gelişi ve Şapka İnkılâbı” (Panel), Atatürk Araştırma Merkezi, Çankırı, 25 Ağustos 2005.
9- YEL, Selma. “Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılâbı” (Panel), Atatürk Araştırma Merkezi ve Kastamonu Valiliği, Kastamonu, 24 Ağustos 2005.
10- YEL, Selma. “Milli Mücadelede Ermenek” (Panel) Atatürk Araştırma Merkezi, Ermenek, 4 Ağustos 2005.
11- YEL, Selma. “19 Mayıs’ın Türk Gençliğine Yüklediği Sorumluluk ve Türk Gençliğinin Sorunları” (Panel), Atatürk Araştırma Merkezi, Samsun, 17 Mayıs 2005.
12- YEL, Selma. “80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin Kazanımları” (Panel), Atatürk Araştırma Merkezi, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak, 3-4 Haziran 2004.

TELEVİZYON PROGRAMLARI

1- Ana Haber, Azerbaycan-Türkiye İlişkileri, İkinci Dünya Savaşında Türkiye ve Azerbaycan’da Almanlar, Az TV (Azerbaycan Devlet Televizyonu), 6 Nisan 2009.
2- Seda Haberler, Obama’nın Türkiye Ziyareti ve Türkiye-Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, Lider TV (Azerbaycan), 7 Nisan 2009.
3- Çanakkale Zaferi ve Gündemin Değerlendirilmesi, Kanal Avrasya, 17 Mart 2009.
4- Tarihin İzinde, Sarıkamış ve Sonrasındaki Gelişmeler, Kanal A, 27 Aralık 2008.
5- Haftanın Değerlendirilmesi, Türkiye’nin İç ve Dış Siyasetindeki Güncel Olayların Değerlendirilmesi, Avrasya TV, 10 Ekim 2008.
6- Günaydın Avrasya, Vakfılar Yasası ve Türban Tartışmaları, Kanal Avrasya, 5 Şubat 2008.
7- Dün Bugün Yarın Programı, Kuzey Irak Olaylarının Işığında Ortadoğunun Parçalanması ve Güneydoğu Anadolu Meselesi, Ata TV, Şubat-2008.
8- İstiklalden İstikbale Milli İradeyi Temsil Gayretleri ve Kongreler, TRT INT, 22 Aralık 2007.
9- Atatürk ve Dış Politika İlkeleri, Kanal Avrasya, 10 Kasım 2007.
10- 10 Kasım ve Atatürk, Kanal Başkent, 9 Kasım 2007.
11- Tarihin İzinde, İstiklal Savaşında Türk Kadını, Ata TV, Ekim-2007.
12- Tarihin İzinde, Tarihte Türk Kadını,  Ata TV, Eylül-2007.
13- Şapka İnkılâbının Önemi, TRT 2, Temmuz-2005.

Özgeçmiş

Yayınları
Çalışmalar  
Ders Notları
Ders Programı
Ders Açıklamaları
Duyurular
İletişim