Prof.Dr. Nevzat AYPEK

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
PROF. DR. NEVZAT AYPEK  -  KİŞİSEL WEB SAYFASI
Güncelleme : 15 Ağustos 2008
2008 Ó Prof.Dr.Nevzat AYPEK, Tüm hakları saklıdır.
Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi
A. Orijinal Çalışma
1. Sermaye Piyasası Aracı Olarak Risk Sermayesi ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği , KOSGEB Yayını , Ankara , 1998.
B. Makaleler
1. “Kollektif Yatırım Kurumlarının Türkiye Uygulaması: Menkul Kıymetler Yatırım Fonu”, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 128, Ekim 1989.

2. “Hisse Senedine Yatırım Yapmak İsteyen Küçük Tasarruf Sahiplerine Hisse Senedi Fonu Önerisi”, Denge Dergisi, Yıl:5, Sayı:12-13 , Haziran-Eylül 1990.

3. “Tüketici Neden, Nasıl Korunmalı, Türkiye’deki Çalışmalar ve Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkelerden Örnekler”, Karınca Dergisi, Yıl: 56 , Sayı: 645 , Eylül 1990.

4. “Yatırım Ortaklığı Nedir ? Yatırım Fonları ve Diğer Benzeri Kuruluşlardan Farkları Nelerdir?”, Yeni Forum Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 257, Ekim 1990.

5. “Özelleştirme Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması”, Karınca Dergisi, Yıl: 59 , Sayı: 683, Kasım 1993.

6. “Kooperatiflerin Özelleştirilmesi ve Finans Yönetimine Etkileri”, 94 Kooperatifçilik Yıllığı, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No: 85, Ankara, 1995.

7. “Türkiye’nin AT’na Tam Üyeliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:107, Ocak-Şubat-Mart 1995. (Ortak Çalışma)

8. “Özelleştirmenin Menkul kıymetler Borsasına Olası Etkileri”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:11 , Sayı:121, Nisan 1996.

9. “Kooperatiflerin Küçük Tasarrufçuların Gayrimenkul Yatırımlarındaki Rolü ve Önemi”,  Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:111, Ocak-Şubat-Mart 1996.

10. “Are Collective Investment Institutions Cooperatives?”, Cooperation in Türkiye , Number:24, April 1996. 

11. “Türkiye Çimento sektöründe Özelleştirme: Karlılık ve Verimlilik”,  Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:124, Nisan-Mayıs-Haziran 1999.

12. “Sinerji ve Kooperatifler ”,  Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:127, Ocak-Şubat-Mart 2000.

13. “Menkulkıymetleştirme ve Kooperatifler”,  Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:130, Ekim-Kasım-Aralık 2000.

14. “Synergy and Cooperatives “, Cooperation in Türkiye, Number:35, October 2001. 

15. “KOBİ Finansmanı: Venture Capital ve Angel Investor”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:17, Sayı:198, Eylül 2002.
C. Tebliğler
1. “Kobi Finansmanı Sürecinde Yeni Finansman Teknikleri”, I. Avrasya KOBİ Kongresi, 23-26 Haziran 2001, Bişkek-KIRGIZİSTAN.

2. “Yeni Finansal Teknikler Karşısında Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmelerinin Durumu”, XVII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 31 Ekim-2 Kasım 2002, Ankara.

- Uluslararası Tebliğler
- Ulusal Tebliğler
1. “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Performans Analizi ”, 3.Verimlilik Kongresi, 14-16 Mayıs 1997, Ankara. (Ortak çalışma)

2.  “ Ticari Bankalarda Etkinlik ve Verimlilik”, 3.Verimlilik Kongresi , 14-16 Mayıs 1997, Ankara. ( Ortak çalışma )

D. Paneller ve Toplantılar
- Uluslararası Paneller ve Toplantılar
1. First International Business Meeting, Cooperatives  and The Black Sea, 2-5 June 1998, Varna, BULGARIA

2. Second International Business Meeting, Cooperatives and The Black Sea, 25-28, November 1999, Tbilisi, GEORGIA.

3. Türkiye – Avrasya Ülkeleri ve KKTC Kooperatifleri  I. İşbirliği Konferansı, 25-28 Mayıs 2000, Antalya.

1. “Örgütlerde Yenilikçilik ve Pazarlama Sorunları” Paneli, G.Ü. Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 29 Mayıs 2000, Çorum.

2. “Pazarlama ve Finans Sohbeti ”, Lonca Dergisi,  Sayı:2 , Yaz/2000 .

3. “Kooperatifçiliğin Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi ” Paneli, Dumlupınar Üniversitesi, 22-23 Kasım 2000, Kütahya.

4. “Girişimcilik ve Şirketleşme “ Paneli, BAGİAD , 3 Temmuz 2001, Yenice–Karabük.

5. T.Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği , “Örgütlenme , Finans ve Pazarlama Semineri “, 13–15 Eylül 2001, Akçay, Balıkesir.

6. T.Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, “Kooperatiflerde Sorumluluk ve MB Koop-Kart Adaptasyonu Semineri” 20–23 Nisan 2002, Side, Antalya.

- Ulusal Paneller ve Toplantılar
E. Atıflar
1. Bolak, Mehmet. Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, Beta Yayınları, İstanbul 1994, s.90.

2. Özden, Ümit. Investment Analysis Practices in Turkey, USA & UK, SPK Yayınları, No : 52, Ankara,1996, s.41.

3. “Kamu Bankaları Sektöre Yük ”, Siyah Beyaz Gazetesi, 2 Mayıs 1997.

4. “Kamu Bankaları Hemen Satılmalı ”, Sabah Gazetesi, 2 Mayıs 1997.

5. Altan, Mikail. Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından BANKACILIK, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s. 26.

6. Çonkar, Kemalettin, “Risk Sermayesi Finansman Yönteminin Küçük Ve Orta Boy İşletmeler Açısından Önemi Ve Uygulanabilirliği”, I.ORTA ANADOLU KONGRESİ “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 18-21 Ekim 2001, Nevşehir, s.49.

7. Erkumay, M.Aslı. KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Olanaklarından Faydalandırılması, SPK Ortaklıklar Finansman Dairesi Yeterlilik Etüdü, Ekim 2000, Ankara, ss 10,11.

F. Devam Eden Çalışmalar
1. İşletme Finansı, Ders Kitabı.

2. Teknoloji Finansı, Araştırma.