YAYINLAR

Makaleler:

1.Eski Anadolu Türkçesi Söz Diziminde "Çün"lü Cümleler, Türk Dili Dergisi, Sayı: 510, Haziran 1994, Sayfa: 408-413.
2.Azerbaycan İlim Neşriyatının 1989 Yılında Yayımladığı Eserler, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 317, Eylül 1989, Sayfa: 570-574
3.Kutadgu Bilig'de Gençlik, İhtiyarlık ve Ölüm Fikri, Türk Kültürü Dergisi Sayı: 330, Ekim 1990, Sayfa: 617-621
4.Orta Öğretimdeki Türkçe-Edebiyat Dersleri ve Düşündürdükleri, Milli Eğitim Dergisi, Aralık 1990, Sayfa: 56-58
5.Dilimizdeki "Kara" Kelimesi Hakkında, Milli Folklor Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 1991, Sayfa: 22-26
6.Türkiye Türkçesindeki Türkler Bibliyografyası Hakkında, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 3, Ağustos 1992, Sayfa: 15-16
7.Cümle Tahlili Üzerine Bazı Düşünceler, Türk Dili Dergisi, Sayı: 511, Temmuz 1994, Sayfa: 29-32.
8.Türkçe'nin Bulgar Dili Üzerindeki Tesirleri, Erguvan Dergisi, Sayı: 3, Mayıs 1985, Sayfa: 15-16.
9.Kısas-ı Enbiyâ ve Türkiye Kütüphanelerindeki Kısas-ı Enbiyâ Nüshaları, Türk Kültürü Araştırmaları, Cilt: 26-2, Yıl: 1988, Sayfa: 235-242.
10.Cümle Tahlilinin Önemi ve Metot, Türk Dili Dergisi, Kasım 2000, Sayfa: 478-481.
11.Dede Korkut'taki Bazı Cümlelerin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesi ile Mukayesesi, Türk Dili Dergisi, Sayı: 566, Nisan 1998, Sayfa: 315-320.
12.Dede Korkut hikayelerinin Sentaktik Özellikleri, IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, Bildiriler, 5-6 Kasım 1998, Sayfa: 167-170
13.İkinci Yeni Hareketinde Dil Anlayışı, III. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, 23-27 Eylül 1996.
14.Olumsuz Birleşik Fiiller ve Yeterlilik Fiilinin Anlamı Özellikleri, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 2000, Cilt: 8, No: 2, Sayfa: 105-108.
15.Bilgili Olmanın Önemi, Türk Dili Dergisi, Ocak 2001, Sayfa: 6-7
16.Nesne Kavramı Üzerine, Milli Eğitim, Ekim-Kasım-Aralık 2000, Sayı: 14


B.Türkçe Bilimsel Kitap:

1.14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, 602, Ankara 1994 (1. baskı), Ankara 2000 (2. baskı)
2.Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, Türk Dil Kurumu Yayınları: 790, Ankara 2001.
3.Cümle Bilgisi, (Üniversite Yayın Komisyonunun 19.11.1999 tarih ve 08 no'lu kararı doğrultusunda basılmıştır.) Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001.


C.Yurt İçinde Resmi Kurum ve Kuruluşlara Davetli Seminer:

1."Cumhuriyet Döneminde Eğitim" Paneli, Gazi üniversitesi Rektörlüğü, 4 Mart 1998, Ankara.
2.Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, TDK, Ankara 1995.
3."Cümle Çözümlemelerinde Biçim ve Anlam Bağlantısı" 24 Kasım 2000 TDK Konferans salonu (Tebliğ sahibi olarak.)

D. Uluslar Arası Kongre Tenliği:

1 .Dede Korkut Kitabının 1300. Yıl Kutlamaları, Tarih: 1-5 Aralık 1997, Bakü, (Konuşmacı olarak.)

2. "Mecalisü'n-nefâyisi'in Dili Hakkında" , Uluslararası Biyografi Sempozyumu (Prof. Dr. Mustafa İSEN Adına), 6-8 Mayıs 2010, Nevşehir.