Y U N U S    E M R E

 • HAYATI
 • ŞİİRLERİ

  BEN YÜRÜREM YANE YANE

  Ben yürürem yane yane, Aşk boyadi beni kane
  Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi
  Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi
  Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi
  *** ***
  Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram
  Şeyhim anuban ağlaram, gel gör beni aşk neyledi
  Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni
  Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi
  *** ***
  Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem
  Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşk neyledi
  Miskin Yunus biçareyem, baştan aşağı yareyem
  Dost ilinden avareyem, gel gör beni aşk neyledi
  *** ***
  Akıl : Akıllı
  Divane : Deli, Meczup
  Melül : Elem  SEVELİM SEVİLELİM

  Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
  Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz
  Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer
  Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez
  *** ***
  Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
  Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
  Yunus sözün anlar isen, mani'sini dinler isen
  Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz
  *** ***
  Mani : Anlam  GÖNÜLLER YAPMAYA GELDiM

  Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim
  Bezirganım mataım çok, alana satmağa geldim.
  Ben gelmedim da'vi için benim işim sevi için
  Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim
  *** ***
  Dost eşruğu deliliğim, aşıklar bilir neliğim
  Devşuruben ikiliğim, birliğe bitmeye geldim
  Yunus Emre aşık olmuş, ma'şuka derdinden olmuş
  Gerçek erin kapısında ömrüm harcamaya geldim
  *** ***
  bezirgan: Tüccar
  mata : Mal,erzak
  dav'i : Dava peşinde koşmak,kavga,dava.
  sev'i : Sevgi
  eşruk : Sarhoşluk
  devşuruben : Kaldırıp
  bitmek : Kavuşmak
  maşuk : Allah (aşık olunan)  DİLSİZLER HABERİN

  Dilsizler haberin kulaksız dinleyesi
  Dilsiz kulaksız sözü, can gerek anlayaşı
  Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik
  Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi
  *** ***
  Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk
  Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası
  Miskin Yunus ol veli, yerde gökte dopdolu
  Her taş altında gizli, bin imran oğlu MUSİ
  *** ***
  di˜rlik: Hayat
  imran oğlu MUSİ : MUSA peygamber  AŞK KİTABIN OKURUZ

  Söylememek harcısı, söylemeğin hasıdır
  Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır
  Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
  Halka müderris ise, hakikatte asidir
  *** ***
  Şeriat haberini şerh ile eydem işit
  Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır
  Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
  Deniz mevci kat olsa, tahta uşanasıdır
  *** ***
  Bundan içeri haber işit, eydeyin ey yar
  Hakikatin kafiri, şer'in evliyasıdır
  Biz talib-i ilimleriz, aşk kitabın okuruz
  Calap müderris bize, aşk hod medresedir
  *** ***
  Harcısı : Uygunu
  Has : Güzel
  Şeriat : Kuranın Dışsal, açık anlamı
  Şerh : Açıklama
  Eydem : Söyleyim
  Hakikat : Kuranın gizli anlamlarının bilindiği makam
  Muhkem : Kuvvetli
  Mevc : Dalga
  Kat : Kesme
  Uşanmak : Kırılmak
  Kafir : İnkar eden, gerçeği örten
  Şer'in : Şeriatın
  Evliya : Hak dostu,Hakiki dindar
  Talib-i ilim : İlim öğrenen
  Hod : Kendi, zaten  NİCE BESLEYESİN

  Nice bir besleyesin, bu kadd ile kameti
  Düştün dünya zevkine unuttun kıyameti
  Dürüs, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir
  Yüz KABEden yiğrektir, bir gönül ziyareti
  *** ***
  Uslu değil delidir Halka Salusluk satan
  Nefsin müslüman etsin var ise kerameti
  Yunus imdi sen dahi, gerçeklerden olagör
  Gerçek erenler imiş, cümlenin ziyareti
  *** ***
  Kadd : Boy,pos
  Kamet : Boy
  Dürüs : Toplayıp biraraya getirme
  Yiğrek : Daha iyi
  Salusluk: Hilekarlık
  Keramet : Olağanüstü işler, haller  BU BİR ACAİB HALDİR

  Bu bir acaip haldir bu hale kimse ermez
  Alimle davi kılar, Veli değme göz görmez
  İlm ile hikmet ile, kimse ermez bu sırra
  Bu bir acaib sırdır, ilme kitaba sığmaz
  *** ***
  Alem ilmi okuyan, dört mezhep sırrın duyan
  Aciz kaldı bu yolda, bu aşka el uramaz
  Yunus canını terk et, bildiklerini terk et
  Fena olmayan suret, şahına vasıl olmaz
  *** ***
  Davi : Savunulan sey
  Veli : Amma lakin
  Fena : Benliği terkedip yokluk halinde olma  AŞK MAKAMI

  Aşk makamı al˜ ır, aşk kadim ezelidir
  Aşk sözünü söyleyen, cümle kudret dilidir
  Diyen o, işiten o, gösteren o
  Her sözü söyleyen o, suret can menzilidir
  *** ***
  Suret söz kanda buldu, söz sahibi kaçan oldu
  Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur
  Bu bizim işretimiz, oldur bu lezzetimiz
  İçip esridiğimiz, aşk şerbeti gölüdür
  Yunus sözünde yalan, görmedi mumin olan
  Ömrün zülmete salan, marifet yoksuludur
  *** ***
  Ali : Yüksek,yüce
  Menzil : Ulaşılacak yer
  İşret : Eğlence
  Eşrimek: Sarhoş olmak
  Zülmet : Karanlık
  Marifet: Tasavvufta üstün bir makam  HAK BİR GÖNÜL VERDİ

  Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur
  Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur
  Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez
  Bir dem cehalette kalır, nesne bilmez nadan olur
  *** ***
  Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri
  Bir dem uçar BELKIS ile sultan-ı ins u can olur
  Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere
  Bir dem varır deyre girer, incil okur ruhban olur
  *** ***
  Bir dem gelir İSA gibi ölmüşleri diri kılar
  Bir dem girer kibr evine, Firavn ile Haman olur
  Bir dem döner CEBRAİLE rahmet saçar her mahfile
  Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur
  *** ***
  Hayran : Şaşkın
  Şadan : Sevinçli
  Giryan : Ağlayan
  Beşaret: Mujdelenmek
  Şerh : Açıklama
  Nadan : Cahil
  Deyr : Kilise
  Ruhban : Rahip
  Mahfil : Toplantı yeri
  Gümrah : Sapmış  AŞKIN ALDIN BENDEN BENİ

  Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni
  Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni
  *** ***
  Aşkın aşıklar öldürür,Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur,bana seni gerek seni
  Aşkın şarabından içem,Mecnun olup yola düşem
  Sensin dün ü gün endişem, Bana seni gerek seni
  *** ***
  Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni
  Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar
  Toprağım anda çağırır, bana seni gerek seni
  *** ***
  Cennet dedikleri ne ki, bir kaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver onları, bana seni gerek seni
  Yunus-durur benim adım, gün geçtikce artar ödüm
  İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni
  *** ***
  Tecelli: Allah eserlerinin mevcut olanda görünmesi
  Sufi : Derviş
  Maksud : Amaç  BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

  Bir kez gönül yıktın ise
  Bu kıldığın namaz değil
  Yetmişiki millet dahi
  Elin yüzün yumaz değil
  *** ***
  Yol odur ki, doğru vara
  Göz odur ki, Hakkı göre
  Er odur ki alçak dura
  Yüceden bakan göz değil  İLİM İLİM BİLMEKTİR

  İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır
  Okumaktan mani ne, kişi Hakkı bilmektir
  Çün okudun bilemedin, ha bir kuru emektir
  *** ***
  Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme
  Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir
  Dört kitabın manisi, bellidir bir elif te
  Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir
  *** ***
  Yunus der ki Ey hoca
  Gerekse var bin Hacca
  Hepisinden iyice
  Bir gönüle girmektir
  *** ***
  Taat : İbadet
  Abes : Boş yere, boşuna
  Yelmek : Ardından gitmek
  Manisi : Anlamı  EY BENİ AYIPLAYAN

  Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar
  Elinden gelmez ise, söyleme fasid haber
  Hiç kimsene kendinden, halden hale gelmedi
  Cümlemizin halini, maşuk eder mukarrer
  *** ***
  Aşıkların her hali, Maşuk katında biter
  Sözün var ona söyle, benim elimde ne var
  Her kim aşk kadehinden,içti ise bir cura
  Ona ne yad ne biliş, ona nesrik ne humar
  *** ***
  Dost yüzünden nikabı, her kim giderdi ise
  Hicap kalmadı ona, ayruk ne hayr u ne şer
  Şeriat edebinden korkaram söylemeye
  Yokise eydeyidim daha ayrıksı haber
  Dost kılıçından Yunus ölürse gam değil
  Dost göğünden uyanan, Maşuk burcundan doğar
  *** ***
  Fasid : Bozucu, fesat
  Mukarrer : Kararlaştırılmış
  Cur'a : Yudum
  Yad : Yabancı
  Biliş : Tanıdık
  Humar : İçkinin verdiği başağrısı
  Nesrik : Sarhoş
  Ayrıksı : Aykırı
  Nikap : Perde, yüz örtüsü  HABER EYLEN AŞIKLARA

  Haber eylen aşıklara, Aşka gönül veren benem
  Aşk bahrisi oluban denizlere dalan benem
  Gördüm göğün meleklerin, her biri bir işteymis
  Hak Calabın zikrin eden İNCİL benem KURAN benem
  *** ***
  Gördüm diyen değil, gören
  Bildim diyen değil, bilen
  Bilen O'dur, gösteren O,
  Aşka esir olan benem
  *** ***
  Deli oldum adım Yunus
  Aşk oldu bana kılavuz
  Hazrete değin yalınız
  Yüz sürüyü varan benem  BU ZAMANDA MÜSLÜMANLAR

  Müslümanlar zamane yatlı oldu
  Helal yenmez, haram kıymetli oldu
  Fakirler miskinlikten çekti elin
  Gönüller yıkıben heybetli oldu
  *** ***
  Peygamber yerine geçen hocalar
  Bu halkın başına zahmetli oldu
  Yunus gel aşık isen tevbe eyle
  Nasuh'a tevbe ucu kutlu oldu
  *** ***
  Nasuh tevbesi : Bir daha bozmamak üzere edilen tevbe  AŞIKLAR ÖLMEZ

  Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz
  Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
  Aşık ki cana kaldı aşık olmaz
  Canın terketmeyen, ma'şukun bulmaz
  *** ***
  Aşk pazarıdır bu canlar satılır
  Satarım canımı kimseler almaz
  Aşık, bir kişidir, Bu dünya malın
  Ahiret korkusun bir pula saymaz
  *** ***
  Bu dünya ol ahiretten içeri
  Aşıkın yeri var kimseler bilmez
  Yunus öldü diye sela verirler
  Ölen hayvan imiş, AŞIKLAR ÖLMEZ
  *** ***

  GÖNÜL CALABIN TAHTI

  Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise
  Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise
  Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar
  Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise
  *** ***
  Ak sakallı pir hoca, bilemez hali nice
  Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise
  Sağır işitmez sözü, gece sanar gündüzü
  Kördür münkirin gözü, alem münevver ise
  *** ***
  Gönül Calabın tahtı, CALAP gönüle baktı
  İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise
  Sen sana ne sanırsan ayrugada onu san
  Dört kitabın manası budur eğer var ise
  *** ***
  Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş
  Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise
  Yunus yoldan azuban, yüksek yerde durmasın
  Sinle sırat görmeye, sevdiği didar ise
  *** ***
  Dem-be-dem : Zaman zaman
  Münevver : Bilgili, aydın
  Calap : ALLAH
  Pir koca : İhtiyar
  Bedbaht : Talihsiz
  Sin : Mezar
  Sırat : Cennet yolu
  Didar : Allaha kavusma, hakkın yüzü  KİME GÖNÜL VERİR İSEM

  Kime gönül verir isem, benim ile yar olmadı
  Halim bilip derdim sorup bana vefadar olmadı
  Haktan meğer takdir idi, Aşık oldu gönlüm sana
  Hiç kimseler bencileyin, aşka giriftar olmadı
  *** ***
  İbrahime Nemrud odunu, aşktır gülistan eden
  Aşktan nazar ericeğiz, gülzar oldu nar olmadı
  Aşkta kahırlar çok olur, Aşıklara gayret gerek
  Yunus aşık oldun ise, aşıklarda ar olmadı
  *** ***
  Giriftar : Tutkun olmak, tutulmak
  Gülistan,gülzar : Gül bahcesi
  Nar : Ateş
  Ar : Utanma  AŞK VER BANA

  İlahi bir aşk ver bana, kandalığım bilmeyeyim
  Yavı kılayım ben beni, isteyiben bulmayayım
  Al gider benden benliği, doldur içime şenliği
  Diriliğimde öldür beni, varıp orda ölmeyeyim
  *** ***
  Bülbül olup öteyim, dost bahçesinde yatayım
  Gül oluben açılayım, ayruk dahi solmayayım
  Aşkdır derdin dermanı, aşk yoluna koydum canı
  Yunus Emre eydur bunu, bir dem aşksız olmayayım.
  *** ***
  Kanda : Nerede
  Yavı kılmak: Kaybetmek
  Ayruk : Artık, baska
  Eydur : Söylemek
  Dem : An,vakit  AŞK

  işitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk
  Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk
  Akilleri şaşırır deryalara düşürür
  Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk
  *** ***
  Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden ala değil
  Aşksız adem hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil  SUFİYİM HALK iÇiNDE

  Sufiyim halk içinde, tesbih elimden gitmez
  Dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez
  Söylerim marifeti, saluslanırım katı
  Miskinliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez
  *** ***
  Görenler elim öper, tac u hırkaya bakar
  Söyle sanırlar beni, zerrece günah etmez
  Dışımda ibadetim sohbetim hoş taatım
  İç pazara gelince bin yıllık ayyar etmez
  *** ***
  Dışım derviş içim boş, dilim tatlı sözüm hoş
  Amma ettiğim işi dinin değişen etmez
  Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyle
  Onun keremi çoktur sen ettiğin o etmez
  *** ***
  Saluslanmak : Hilekarlık, düzenbazlık.  DERVİŞLİK DEDİKLERİ

  Dervişlik dedikleri hırka ile tac degil
  Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil
  Durmuş marifet söyler, erene Yunus Emrem
  Yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil  HİC BİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ

  Hiç bir kişi bilmez bizi, biz ne işin içindeyiz
  Ne hırsımız baydır bizim, ne nefsimiz içindeyiz
  Bir kimsenin devletine, ta'nediben biz gülmeyiz
  Ne munkiriz alimlere, ne tersanın Hacındayız
  Yunus eydur hey sultanım, özge şahım vardır benim
  Ko dünya altın gümüşün, ne bakır-u tacındayız
  *** ***
  Bay : Zengin
  Ta'netmek : Yermek, kınamak
  Özge : Başka
  Tersa: Hıristiyan
  Munkir : İnkar eden  ERENLER YOLU

  Canım erenler yolu inceden ince imiş
  Süleymana yol kesen şol bir karınca imiş
  Eydürler idi bana aşık avare olur,
  Geldi başıma gördüm, ol söz yerince imiş
  *** ***
  Dört kitabın manisin okudum hasıl ettim
  Aşka gelicek gördüm, bir uzun hece imiş
  İki kişi söyleşir Yunus'u görsem diye
  Biri eydur ben gördüm bir AŞIK koca imiş  AB-I HAYAT

  Ab-I hayatın çeşmesi aşıkların visalidir
  Sohbeti aşk ile eder, susamışları yakmaya
  Aşk mı derim ben ona Tanrının uçmağın seve
  Uçmak hod bir tuzaktır eblehler canın tutmağa
  *** ***
  Aşık olan miskin olur
  Hak yoluna teslim olur
  Her ne dersen boyun tutar
  Çare yok gönül yıkmaya
  *** ***
  Ab-ı hayat : Ölümsüzlük suyu. Ledun ilmi, Hakka kavuşma.
  Visal : Kavuşma
  Uçmak : Cennet
  Hod : Kendi.
  Ebleh : Budala
  Miskin: Benliği terketmiş
  Boyun tutmak: Teslim olmak  İŞİTİN EY YARENLER

  İşitin ey yarenler
  Aşk bir güneşe benzer
  Aşk olmayan gönül
  Misal-i taşa benzer
  *** ***
  Taş gönülde ne biter
  Dilinde agu tüter
  Nice yumusak söylese
  Sözü savaşa benzer
  *** ***
  Geç Yunus endişeden
  Gerekse bu bişeden
  Ere aşk gerek evvel
  Ondan dervişe benzer
  *** ***
  Yaren : Dost
  Agu : Zehir
  Bişe : Orman  SENSİN KERİM

  Sensin kerim sensin rahim, Allah sana sundum elim
  Senden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elim
  Ecel geldi vade erdi, Bu ömrüm kadehi doldu
  Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim
  *** ***
  Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü
  Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim
  Geldim salacam sarılır, Dört yana sela verilir
  El namazıma derilir, Allah sana sundum elim
  *** ***
  Cun cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar
  Hep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elim
  Yunus tap uzattın sözü, Allah'ına tutgil yüzü
  Didardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim
  *** ***
  Emim : İlacım
  Salaca: Tabut taşıyan tahta
  Sela : Ölüm haberinin duyurulması
  Şeşmek: Çıkarmak
  Tap : Yeter, kafi
  Didar : Allahın cemali, yüzü  ÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ

  Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni
  Seherlerde kuşlar ile çağırayım mevlam seni
  Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile
  Abdal olup ya hu diye çağırayım mevlam seni
  *** ***
  Gökyüzünde İSA ile Tur dağında MUSA ile
  Elindeki asa ile çağırayım mevlam seni
  Derdi okus EYYÜP ile, gözü yaşlı YAKUP ile
  Ol MUHAMMED mahbub ile çağırayım mevlam seni
  *** ***
  Hamd u şükrullah ile, vasf-ı kulhuvallah ile
  Daim zikrullah ile çağırayım mevlam seni
  Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile
  Hakkı seven kullar ile çağırayım mevlam seni
  *** ***
  Mahi : Balık
  Ahu : Ceylan
  Abdal : Derviş
  ya hu : Allah
  Okus : Çok
  Mahbub: Sevgili  DERTLİ DOLAP

  Dolap niçin inilersin, Derdim vardır inilerim
  Ben Mevlaya Aşık oldum, Onun için inilerim
  Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap
  Böyle emreyledi CALAP, Derdim vardır inilerim
  *** ***
  Beni bir dağda buldular, Kolum kanadım kırdılar
  Dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim
  Ben bir dağın ağacıyım, Ne tatlıyım ne Acıyım
  Ben Mevlaya duacıyım, Derdim vardır inilerim
  *** ***
  Şol dülgerler beni yondu, her azam yerine kondu
  Bu iniltim Haktan geldi, Derdim vardır inilerim
  Yunus burda gelen gülmez, Kişi muradına ermez
  Bu fanide kimse kalmaz, Derdim vardır inilerim.
  *** ***
  CALAP : Allah


  LA ŞERiKE OKURSUN

  La şerike okursun, sonra şerik katarsın
  Bire iki demegil, fitne kimden tutarsın
  Cun KURAN gökten indi, Onu Allah buyurdu
  Ondan haber ver bana, ha kitaptan ötersin
  *** ***
  İlim okumaktan gerek kendözünü bilmektir
  Kendözünü bilmezsen bir hayvandan betersin
  Kılarsın riya namaz, günahın çok hayrın az
  Dinle neye varır söz, Cehennemde bitersin
  *** ***
  Halka fetva verirsin, Ne için sen tutmazsın
  İhlas ile gelirsen bizden nesne utarsın
  Sen fakihsin ben fakir, sana hiç tan'umuz yok
  İlmin var amelin yok, günahlara batarsın
  *** ***
  Utarsın : Kazanırsın
  Tan : Kınama  CANIM KURBAN OLSUN

  Canım kurban olsun senin yoluna
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  Şefaat eyle bu kemter kuluna
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  *** ***
  Mu'min olanların çoktur cefası
  Ahirette olur zevk u sefası
  Onsekiz bir alemin Mustafa'sı
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  *** ***
  Yedi gökleri seyran eyleyen
  Kürsi'nin üstünde cevlan eyleyen
  Mi'racda ümmetini dileyen
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  *** ***
  Dört caryar anun gökçek yaridur
  Anı seven günahlardan beridur
  On sekiz bin alemin sultanıdur
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  *** ***
  Aşık Yunus nider dünyayı sensiz
  Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz
  Sana uymayanlar gider imansız
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  *** ***
  Kemter : Değersiz
  Cevlan : Dolaşma
  Şek : Şüphe
  Şefaat : Bağışlanmasını dileme  CANLAR CANINI BULDUM

  Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
  Assı ziyandan geçtim dükkanım yağma olsun
  Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtım
  Dost vaslına eriştim gumanım yağma olsun
  *** ***
  Benden benliğim gitti hep mülkümü dost yuttu
  La-mekana kavm oldum mekanım yağma olsun
  Taalluktan üzüştüm ol dosttan yana uçtum
  Aşk divanına düştüm divanım yağma olsun
  *** ***
  İkilikten usandım birlik hanına kandım
  Derd-i şarabın içtim dermanım yağma olsun
  Varlık cun sefer kıldı dost andan bize geldi
  Viran gönül nur doldu cihanım yağma olsun
  *** ***
  Geçtim bitmez sağınçtan usandim yaz u kıştan
  Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun
  Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
  Ballar balını buldum kovanım yağma olsun
  *** ***
  Assı : Kar, kazanç
  Hicab : Perde, örtü, utanç
  Vasl : Kavuşma
  Guman : Şüphe
  La-mekan : Mekansız
  Kavm : Kavim, yaşanılan yer, topluluk
  Taalluk : Alaka, ilgi
  Üzüşmek : Kesilmek, koparılmak
  Sağınç : Emel, istek  DERVİŞLİK DER Kİ BANA

  Dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın
  Gel ne diyeyim sana sen derviş olamazsın
  Derviş bağrı taş gerek gözü dolu yaş gerek
  Koyundan yavaş gerek sen derviş olamazsın
  *** ***
  Döğene elsiz gerek söğene dilsiz gerek
  Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın
  Dilin ile şakırsın çok maniler dokursun
  Vara yoğa kakırsın sen derviş olamazsın
  *** ***
  Kakımak varmışsa ger Muhammed de kakırdı
  Bu kakımak sende var sen derviş olamazsın
  Doğruya varmayınca Murşide ermeyince
  Hak nasib etmeyince sen derviş olamazsın
  *** ***
  Derviş Yunus gel imdi ummanlara dal imdi
  Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın
  *** ***
  Kakımak : Kızmak, öfkelenmek
  Umman : Büyük deniz, okyanus  TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL

  Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
  Aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın
  Nidem elim ermez yare bulunmaz derdime çare
  Oldum ilimden avare beni bunda eğler misin
  *** ***
  Yavı kıldım ben yoldası onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı ırmak olup çağlar mısın
  Ben toprak oldum yoluna sen aşırı gözetirsin
  Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın
  *** ***
  Harami gibi yoluma arkuri inen karlı dağ
  Ben yarimden ayrı düştüm sen yolumu bağlar mısın
  Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut
  Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın
  *** ***
  Esridi Yunusun canı yoldayım illerim kanı
  Yunus düşte gördü seni sayru mısın sağlar mısın
  *** ***
  Yavı kılmak : Kaybetmek
  Yaşın yaşın : Gözyaşları döke döke
  Sayru, sayrı : Hasta  ŞÖYLE GARiP BENCiLEYiN

  Acep şu yerde varmola şöyle garip bencileyin
  Bağrı baslı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin
  Gezerim rum ile şamı, yukarı illeri kamu
  Çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyin
  *** ***
  Söyler dilim ağlar gözüm, gariplere göynür özüm
  Meğerki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin
  Nice bu dert ile yanam, ecel ere bir gün ölem
  Meğer ki sinim de bulam, şöyle garip bencileyin
  *** ***
  Bir garip olmuş diyeler, üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin
  Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare
  Var imdi gez şardan şare, şöyle garip bencileyin
  *** ***
  Bencileyin : Benim gibi
  Bağrı başlı : Gönlü yaralı
  Göynümek : İçten yanmak
  Sin : Mezar
  Şar : Şehir  SELAM OLSUN

  Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız
  Yuyıcağız kefenimiz, saranlara selam olsun
  Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza
  Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun
  *** ***
  Sözdür söylenir araya, kimse değmez bu yaraya
  İltup bizi makbereye, koyanlara selam olsun
  AŞIK oldur HAKKI seve, HAK derdine kıla deva
  Bizim için hayır dua edenlere selam olsun
  *** ***
  Aşık Yunus söyler sözü, Kan yaş ile doldu gözü
  Bilmeyenler bilsin bizi, Bilenlere selam olsun
  *** ***
  Makbere : Kabir
  İltmek : İletmek, götürmek  DERViŞLiK YOLU

  Bu dervişlik yoluna, aşk ile gelen gelsin
  Ya dervişlik neydiğin, bir zerre duyan gelsin
  Hele biz iş bu yola, gelmedik riya ile
  Bu melametlik donun, bizimle giyen gelsin
  *** ***
  Gözüyle gördüğünü, örte eteği ile
  Bu yol çok ince yoldur, yüreği duyan gelsin
  Her kim sever Allahı, rahmet kılar vallahi
  Dil sevgisiyle olmaz, Aşk ile yanan gelsin
  *** ***
  İşbu sözü diyenden, bize nişan gerektir
  Sözün kısası budur, canına kıyan gelsin
  Yunus söz ile kimse, kabliyete geçmedi
  Bud u vücud dermiyan ortaya koyan gelsin
  *** ***
  Melamet : Kınanma
  Kabliyet : Öne geçmek
  Bud u vücud dermiyan : Varlığını vücudunu aradan çıkaran  ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

  Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
  Çıkmış islam bülbülleri öter Allah deyu deyu
  Salınır tuba dalları, Kuran okur hem dilleri
  Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu
  *** ***
  Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar
  İdris nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu
  Altındandır direkleri, Gümüştendir yaprakları
  Uzandıkca dudakları, biter Allah deyu deyu
  *** ***
  Aydan arıdır yüzleri, misk-i amberdir sözleri
  Cennette Huri kızları, gezer Allah deyu deyu
  Hakka aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı
  Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu
  *** ***
  Ne dilersen Haktan dile, Kılavuzla gir bu yola
  Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu
  Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepisi
  Sekiz cennetin kapısı, açar Allah deyu deyu
  *** ***
  Rıdvan-durur kapı açan, idris-durur hulle biçen
  Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu
  Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına
  Yarın Hakkın divanına, varam Allah deyu deyu
  *** ***
  Tuba : Cennet Ağacı
  Hulle : Elbise
  Nebi : Peygamber
  Rıdvan : Cennet, Cennet meleği  ELHAMDULİLLAH

  Haktan gelen şerbeti içtik elhamdulillah
  Şol kudret denizini geçtik elhamdulillah
  Şol karşıki dağları, meşeleri bağları
  Sağlık safalık ile aştık elhamdulillah
  *** ***
  Kuru idik yaş olduk, kanatlandık kuş olduk
  Birbirmize eş olduk, uçtuk elhamdulillah
  Vardığımız illere şol safa gönüllere
  Halka tapduk manisin saçtık elhamdulillah
  *** ***
  Beri gel barışalım, yad isen bilişelim
  Atımız eğerlendi estik elhamdulillah
  İndik Rum'u kışladık, çok hayır şer işledik
  Uş bahar geldi geri göçtük elhamdulillah
  *** ***
  Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk
  Artık denize dolduk, taştık elhamdulillah
  Taptuğun tapusuna, kul olduk kapusuna
  Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdulillah
  *** ***  HAKKI BULDUM CAN İÇİNDE

  Baştan ayağa değin, Haktır ki seni tutmuş
  Haktan ayrı ne vardır, Kalma guman içinde
  Bir isen birliğe gel, ikiyi bırak elden
  Bütün mana bulasın, sıdk u iman içinde
  *** ***
  Girdim gönül şehrine, daldım onun bahrine
  AŞK ile gider iken, iz buldum can içinde
  Bu izimi izledim, sağım solum gözledim
  Çok acaibler gördüm, yoktur cihan içinde
  *** ***
  Yunus senin sözlerin, manadır bilenlere
  Söylenecek sözlerin devr-i zaman içinde
  *** ***
  Guman : Şüphe
  Bahri : Deniz  CAN İÇİNDE CAN OL

  Can olgil can içinde, kalma guman içinde
  İstediğin bulasın, yakın zaman içinde
  Rüku secde de kalma, Ameline dayanma
  İlm u amel gark olur, naz u niyaz içinde
  *** ***
  İkiligi terketgil birlik makamın tutgil
  Canlar canın bulasın, işbu dirlik içinde
  Şeriat korucudur, hakikat ordusunda
  Senin için korunur, hasıl ordu içinde
  *** ***
  Aynel-yakin görüptür, Yunus mecnun oluptur
  Bir ile bir oluptur, Hakkel-yakin içinde
  *** ***
  Aynel-yakin : Hakka Aşık olanların ulaştığı mertebe
  Hakkel-yakin : Aşkın artıp, HAK ile BiR olma, (ayrılığın kalkması)  BÜTÜN ALEM BiR İÇİNDE

  Onsekizbin alemin cümlesi BiR içinde
  Kimse yok BiR den ayruk, söylenir BiR içinde
  Cümle BiR onu BiRler, cümle ona giderler
  Cümle dil onu söyler, her BiR tebdil içinde
  *** ***
  Kim gördü onu ayan, ne nakşu ne hod nişan
  Söz "len terani" dir, Musa'ya Tur içinde
  Yunus sen ne dilersin, dostu görem der isen
  Ayandır görenlere, ol gönüller içinde
  *** ***
  Tebdil : Değişik görünmek, değişik
  ayruk : Başka
  Len terani : Allahın, Musa Peygambere "Beni göremezsin" hitabı
  Ayan : Açık, açıkca ortada  OL CALABIMIN AŞKI

  Ol calabımın aşkı bağrımı baş eyledi
  Aldı benim gönlümü, sırrımı faş eyledi
  Hergiz gitmez gönülden hiç eksik olmaz dilden
  Calab kendi nurunu gözüme tuş eyledi
  *** ***
  Can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi
  Can içinde oturdu, gönlümü arş eyledi
  Bir kadeh sundu cana, can içti kana kana
  Dolu geldi peymane, canı sarhoş eyledi
  *** ***
  Esruk oldu canımız, dur döker lisanımız
  Ol calabımın aşkı, beni sarhoş eyledi
  Yunus imdi avunur, dostu gördü sevinir
  Erenler mahfilinde aşka cünbüş eyledi
  *** ***
  Faş : Gizliyi açıklama
  Tuş etmek : Yönelmek, yöneltmek
  Peymane : Büyük Kadeh
  Mahfil : Meclis, toplantı yeri  SUN KADEHİ EY SAKi

  Doldur bize sun kadehi, Aşk şarabından ey saki
  Ol denizden içir bize, k'andan içer seyh u faki
  Kim ki bir dem sohbet ola, mufti müderris mat ola
  Bir ilahi devlet ola, ondan içen oldu baki
  *** ***
  Okudun yedi mushafı, ha taat gösterir safi
  Çünki amel eylemedin, gerekse var yüzyıl oku
  Bin kez hacca vardın ise, Bin kez gaza kıldın ise
  Bir kez gönül kırdı, ise gerekse var yollar doku
  *** ***
  Gönül mü yeğ, Kabe mi yeğ, eyit bana aklı eren
  Gönlü yeğ-durur zira kim gönüldedir dost durağı
  Yunus işin budur, hemen tutgil gönüller eteğin
  Dilersen baki olasın, gönüller oldu baki
  *** ***
  K'andan : ki ondan
  faki : FIKIH alimi  YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

  Arayı arayı bulsam izini
  İzinin tozuna sürsem yüzümü
  Hak nasip eylese görsem yüzünü
  Ya Muhammed canım arzular seni
  *** ***
  Bir mübarek sefer olsa da gitsem
  Kabe yollarında kumlara batsam
  Hub cemalin bir kez düşte seyretsem
  Ya Muhammed canım arzular seni
  *** ***
  Yunus metheyledi seni dillerde
  Sevilirsin bütün bu gönüllerde
  Ağlayı ağlayı gürbet ellerde
  Ya Muhammed canım arzular seni
  *** ***  GELDi GEÇTi ÖMRÜM BENİM

  Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi
  Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi
  İşbu söze hak tanıktır, Bu can gövdeye konuktur
  Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi
  *** ***
  Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise
  Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi
  Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise,
  Yarın anda karşı gele, Hak libasın biçmiş gibi
  Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
  Meğer HIZIR, İLYAS ola, Ab-ı hayat içmiş gibi
  *** ***  AŞIK - MAŞUK

  Helal kıldı maşuka, Aşık kendi kanını
  Maşuk nakşından okur, Aşk eri kuranını
  Yardan ayrı olunca, asılıp ölmek yeğdir
  Aşık kendi bırakır boynuna urganını
  *** ***
  Gitmez aşık gözünden, hergiz maşuk hayali
  Nitekim ZELHA verir YUSUF un nişanını
  Dirlik budur maşuka, Aşık yolunda öle
  Sorarlar ise eydem aşıkın burhanını
  *** ***
  BELKIS ile SÜLEYMAN aşka düştü bir zaman
  İsteyip bulmadılar bu derdin dermanını
  Gökteki HARUT MARUT, Aşk için indi yere
  Zühre yüzün görünce unuttu rahmanını
  *** ***
  FERHAD bu aşk yolunda başın külünge tuttu
  HÜSREV ŞİRİN derdinden dosta verdi canını
  LEYLA ile MECNUN işi aceb gelir bu halka
  Abdurrezzak terketti aşk için imanını
  Zamane vefaları cefa gelir Yunus'a
  Bir doğru yar bulunca feda kılar canını
  *** ***
  Burhan : Delil
  Güzaf : Bos laf
  Külüng : Kazma  SEVEREM BEN SENİ CANDAN İÇERİ

  Severem ben seni candan içeri
  Yolum vardır bu erkandan içeri
  Beni sorma bana benden değilem
  Suretim boş yürür dondan içeri
  *** ***
  Tecelliden nasib erdi kimine
  Kiminin maksudu bundan içeri
  Senin aşkın beni benden alıptır
  Ne Şirin dert bu dermandan içeri
  *** ***
  Şeriat tarikat yoldur varana
  Hakikat Marifet andan içeri
  SÜLEYMAN kuş dili bilir dediler
  SÜLEYMAN var SÜLEYMAN dan içeri
  *** ***
  Unuttum din diyanet, kaldı benden
  Bu ne mezheptir, dinden içeri
  Dinin terk edenin küfürdür işi
  Bu ne küfürdür imandan içeri
  Geçer iken Yunus şeş oldu dosta
  Ki kaldı kapıda andan içeri
  *** ***
  Suret : Yüz, dış görünüş
  Don : Elbise
  Tecelli: Görünme, belirme
  Gün : Gündüz, güneş
  Şeş olmak: Karşılaşma, raslamak  BULDUK OL CANI

  Aşk ile ister idik yine bulduk ol canı
  Gömlek edinmiş giyer suret ile bu teni
  Girmiş surette geçer, cümle işleri düzer
  Geri kendiye söyler, gevher ile bu kanı
  *** ***
  Bu dünya bir pazardır, suretler dükkan olmuş
  Bu dükkana giriben, oldur satan bu kanı
  Bir niceler kayırır, bunca malım kaldı der
  Veren oldur alan ol, sormaz nedir ziyanı
  Yunus imdi sen senden, ayrı değilsin candan
  Sen sende bulmaz isen, nerde bulasın anı
  *** ***
  Suret : Yaratılmış şeyler
  Kan : Maden  BİR SAKİDEN İÇTİK ŞARAP

  Bir sakiden içtik şarap, Arştan yüce meyhanesi
  Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun meyhanesi
  Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur
  Bir şemdir burda yanan, güneş onun pervanesi
  *** ***
  Aşk oduna yananların, Kulli vücudu nur olur
  Ol od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi
  Ondaki mest olanların, "Enel hak" tır sözleri
  Hallac Mansur gibidir en kemine divanesi
  *** ***
  Ol meclisin bekrileri, şol şah-ı Edhem gibidir
  Belh şehrinde yüzbin ola her guşede viranesi
  Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil
  Bilmezmisin cahillerin nice geçer zamanesi
  *** ***
  Saki : İçki dağıtan
  Mest : Sarhoş
  Peymane: Kadeh
  Şem : Hepsi
  Zebane : Alev
  Kemine : En aşağı
  Bekri : Sarhoş
  Guşe : Köşe
  Cezbe : İlahi sarhoşluk hali  SÖYLEYEMEM

  Ey yarenler eydemezem, canım neye yandığını
  Dil ile vasfedemem, gönlümü kim aldığını
  Gönlüm dolu sığmaz dile, Aşıktır ol kim hal bile
  Aşk niceyi verdi yele, anlayamaz nolduğunu
  *** ***
  Aşktan haber bilenlerin, Aşk derdiyle dolanların
  Küfrü iman olanların, ayıplaman güldüğünü
  Ağlamak gülmektir aşıka, dirilmek ölmektir aşığa
  Kahr ile lütfü bir bilir, bilmez melul olduğunu
  *** ***
  Aşık yunus eyledi lal, Yunus kanı aşka helal
  Koy verin etsin paymal, görmesin ayrıldığını
  *** ***
  Eydemezem : Söyleyemem
  Vasfetmek : Tasvir etmek
  Melul : Üzülen
  Kahr : Güçlük, zor
  Lütuf : İhsan, iyilik
  Paymal : Ayak altında çiğnenmiş  EZELDEN VAR İDİ

  Ezeliden var idi, canımda bu aşk odu
  Eşkere etmez idim, bilirdim ki dost koydu
  Ben razıyam bu yolda, günde bin kez yanarsam
  Şekerden daha tatlı, şirindir aşkın tadı
  *** ***
  Aşk anadan doğmadı, kimseye kul olmadı
  Hükmüne kıldı esir, cümle bilişi, yadı
  Aşka mecnun olanlar, assı ziyandan farig
  Korkmaz ıssı soğuktan, pes ne biliser odu
  *** ***
  Ezeli : Evveli olmayan
  Eşkere : Açıklamak
  Biliş : Tanıdık
  Yad : Yabancı
  Assı : Kazanç, kar
  Is : Sahip
  Farig : Vazgeçmiş  SIRRA ERDİM

  Ben bunda seyr eder iken, aceb sırra erdim ahi
  Bir siz dahi sizde görün, dostu bende gördüm ahi
  Bende baktım bende gördüm, benim ile BiR olanı
  Suretime can vereni, Kimduğini bildim ahi
  *** ***
  İsteyuben bulamazam, o ben isem ya ben hani
  Seçemedim ondan beni, bir kez o oldum ahi
  Maşuk benimledir bile, ayrı değil kıldan kıla
  Irak sefer bizden kala, dostu yakın gördüm ahi
  *** ***
  Munim oldum yoksul iken, benim oldu kevn-i mekan
  Yerden göğe magrib meşrik, yere göğe doldum ahi
  Nitekim ben beni bildim, bu oldu ki HAKKI buldum
  Korkum onu buluncadı, korkudan kurtuldum ahi
  Yunus kim öldürür seni, veren alır tatlı canı
  Bu canlara hükmedenin, kim olduğun buldum ahi
  *** ***
  Acep : Garip
  Ahi : Kardeş
  Kimduğini: Kim olduğunu
  Munim : Nimet veren(Hak)
  Kevn-i Mekan :Var olan her şey
  Magrib, Meşrik : Doğu, Batı  AŞK BAHRİSİ

  Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
  Derya benim katremdir zerreler umman bana
  Kafdağı zerrem değil ay u güneş bana
  Haktır aslım şek değil, Murşittir kuran bana
  *** ***
  Yok iken ol barigah, var idi ol padişah
  Ah bu aşk elinden ah, dert oldu derman bana
  ADEM yaratılmadan can kalıba girmeden
  Şeytan lanet olmadan arş idi seyran bana
  *** ***
  Yaratıldı MUSTAFA, yüzü gül gönlü safa
  Ol kıldı bize vefa, ondandır ihsan bana
  Şeriat ehli ırak eremez bu menzile
  Ben kuş dilin bilirim, söyler SÜLEYMAN bana
  Yunus bu halk içinde eksikliktir HAK bilir
  Divane olmuş çağırır, dervişlik buhtan bana
  *** ***
  Bahri : Bir cins deniz ördeği, deniz
  Derya : Deniz
  Katre : Damla
  Umman : Okyanus
  Zerre : En kucuk parca
  Murşit : Rehber, Hak aşığı, Şeyh
  Arş : Göğün en yüksek katı
  Safa : Berraklık
  Vefa : Sözde durma,
  İhsan : Lütuf, bağış
  Şeriat : Kuranın yüzeysel emirleri
  Ehil : İş bilen
  Menzil : Varılacak hedef
  Buhtan : İftira  NİTELİĞİM SORAN

  Niteliğim soran işit hikayet
  Su vu toprak od u yel oldu suret
  Dört muhalif nesneden dört duvarın
  Sazıkar eyledi verdi keramet
  *** ***
  Yel ile toprağı kıldı muallak
  Su içinde odu tuttu selamet
  Rızkı ömrü tamam eyledi henüz
  Şeş cihet olmadan tuttugu kisvet
  *** ***
  Baki tertiplerimi şerh edeyim
  İnayet mevcudu sem'u basaret
  Aklımın haberi bugünkü değil
  Onu er derisen evvelki ayet
  Yunus ile bu ne denli nasibim
  Gönül dost durağı, dilim şehadet
  *** ***
  Sazıkar : Uygun
  Muallak : Asılı, havada duran
  Şerh : Açıklama
  İnayet : Yardım
  Sem : İşitme
  Basaret : Görme  AŞK İMAMDIR BİZE

  Aşk imamdır bize, gönül cemaat
  Kıblemiz dost yüzü daimdir salat
  Dost yüzün göricek, şirk yağmalandı
  Anıncun kapıda kaldı şeriat
  *** ***
  Gönül secde kılar, dost mihrabında
  Yüzün yere vurup kılar münacat
  Münacat gibi vakt olmaz arada
  Kim ola dost ile bu demde halvet
  *** ***
  Şeriat eydur, sakın şartı bırakma
  Şart ol kişiye kim ede hiyanet
  Erenler nefesi devletli rumuz
  Onunla fitneden olduk selamet
  "Beli" kavlin dedik evvelki demde
  Henuz bir demdir, ol vakt u bu saat
  *** ***
  Derildi beşimiz, bir vakte geldi
  Beşi bir eyleyip, kim kıla taat
  Biz kimse dinine hilaf demeziz
  Din tamam olucak doğar muhabbet
  *** ***
  Doğruluk bekleyen dost kapısında
  Gümansız ol bulur ilahi devlet
  Yunus ol kapıda kemine kuldur
  Ezelden ebede dektir bu izzet
  *** ***
  Şirk : Allaha ortak koşma
  Mihrab : Kıbleyi gosteren yer
  Münacat : Yalvarma
  Halvet : Yalnız kalma
  Beli : Yaratılan ruhların Allaha verdikleri söz
  (Evet sen rabbimizsin anlamında)
  Rumuz : İşaret, söz, simge
  Fitne : Hile, ayartma
  Kavl : Söz
  Derilmek : Düzenlenmek
  Hilaf : Karşı, aksi
  Güman : Şüphe
  Kemine : Aciz, en değersiz  AŞIKLARA DİN NE HACET

  Din umillet sorar isen, aşıklara din ne hacet
  Aşık kişi harab olur, harab bilmez din diyanet
  Aşıkların gönlü gözü maşuk diye gitmiş olur
  Ayruk surette ne kalır kim kılısar zühd u taat
  *** ***
  Taat kılan uçmağ için din tutmayan tamu için
  Ol ikiden farig olur, neye benzer bu işaret
  Her kim dostu sever ise, dosttan yana gitmek gerek
  İşi gücü dost olucak, cümle işten olur azat
  *** ***
  Onun gibi maşukanın haberini kim getirir
  CEBRAİL-İ MURSEL sığmaz, böyle olundu işaret
  Soru hesap olmayısar, dünya ahret kovana
  MUNKER u NEKiR ne sorar terkolucak cümle murad
  Havf u reca gelmez onda varlık yokluk bırakana
  İlm u amel sığmaz onda ne terazi var ne sırat
  *** ***
  Ol kıyamet pazarında her bir kula BAŞ kaygısı
  Yunus sen aşıklar ile hiç görmeyesin kıyamet
  *** ***
  Hacet : İhtiyaç
  Di˜anet : Dini kurallar, yordamlar
  Farig : Vazgecmek
  Havf u reca : Korku ve ümit  CIKTIM ERiK DALINA

  Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
  Boştan ıssı kakıyıp, der ne yersin kozumu
  Ağrılık yaptı bana, buhtan eyledim ona
  Çerçi de geldi dedi, niye aldın kuzumu
  *** ***
  Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım
  Nedir diye sorana, bandım verdim özünü
  İplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş
  Becid becid ısmarlar, gelsin alsın bezini
  *** ***
  Bir serçenin kanadın, kırk katıra yüklettim
  Çift dahi çekemedi, şöyle kaldı kazını
  Bir sinek bir kartalı salladı urdu yere
  Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu
  *** ***
  Bir kut ile güreştim, elsiz ayağım aldı
  Güreşip basamadım göyündürdü özümü
  Kaf dağından bir taşı şöyle attılar bana
  Öylelik yola düştü, bozayazdı yüzümü
  *** ***
  Balık kavaga çıkmış, zift turşusu yemeğe
  Leylek koduk doğurmuş baka şunun sözünü
  Gözsüze fısıldadım sağır sözüm işitmiş
  Dilsiz çağırıp söyler dilimdeki sözümü
  *** ***
  Tosbağaya sataştım, gözsüzsepek yoldaşı
  Sordum sefer nereye, Kayseri'ye azimli
  YUNUS BİR SÖZ SÖYLEDİN,HİÇ BİR SÖZE BENZEMEZ
  MUNAFIKLAR YÜZÜNDEN ÖRTTÜN MANA YÜZÜNÜ
  *** ***
  Issı : Sahibi
  Kakımak: Kızmak
  Koz : Ceviz
  Buhtan : İftira
  Çerçi : Seyyar satıcı
  Becid : Acele
  Küt : Kötürüm
  Göyündürmek : Kendi kendine yanmak
  Koduk : Sıpa
  Gözsüzsepek : Köstebek
  Munafık: İçi dışı bir olmayan, sahte müslüman  SÖZLERİN ASLI

  Ey sözlerin aslın bilen, gel de bu söz kandan gelir
  Söz aslını anlamayan, sanır bu söz benden gelir
  Söz karadan aktan değil, yazıp okumaktan değil
  Bu yürüyen halktan değil, halık avazından gelir
  *** ***
  Ne elif okudum ne cim varlığındandır kelecim
  Bilmeye yüzbin müneccim, taliim ne ıldızdan gelir
  Şule bize aydan değil, Aşk eri bu soydan değil
  Rızkımız bu evden değil, derya-yı ummandan gelir
  *** ***
  Biz bir bahane arada, Ayruk de elden ne gele
  Hak cun emir eyler, Cana bu keleci andan gelir
  Yunus bir dert ile ah et, Kahr evinde neyler rahat
  Bu derde derman keffaret, bir ah ile suzdan gelir
  *** ***
  Kandan : Nereden
  Halık : Yaratan, Allah
  Elif, cim : Arap alfabesinden harfler
  Keleci : Söz
  Müneccim : Yıldız falcısı
  Ildız : Yıldız
  Şule : Işık
  Rızk : Nimet
  Ayruk : Başka
  Kahr : Dert
  Derman : İlaç, şifa
  Keffaret : Karşılık
  Süz : Yanıp tutuşma  KOĞIL ÖLÜM ENDİŞESİN

  Koğıl ölüm endişesin, Aşıklar ölmez bakidir
  Ölüm aşıkın nesidir cun nur-u ilahidir
  Ölümden ne korkarsın çünkü hakka yararsın
  Bil ki ebedi varsın, Ölmek fasid işidir
  *** ***
  Kal u bela denmeden, Kadimde bile idik
  Biz bir uçar kuş idik , vücut can budağıdır
  Yunus beşaret sana, gel derler dosttan yana
  Ol kimseye ol ana KULLUN YERCİ aslıdır
  *** ***
  Koğıl : Bırak
  Fasid : Fesatcı, bozguncu
  Kal u bela : Yaratanın, Rabliğini ruhlara onaylattığı söz
  Kadim : Ezel, öncesi olmayan zaman, Allah
  Biliş : Tanışıklık
  Beşaret : Müjde
  Kullun yerci : Herşey döner (Haktan gelen hakka dönecektir)  AŞIKMIDIR

  Canını aşk yoluna vermeyen aşık mıdır
  Cehdeyleyip ol dosta ermeyen aşık mıdır
  Dost sevgisin gönülde, can ile berkitmeyen
  Tul-i emel defterin dürmeyen aşık mıdır
  *** ***
  Nefs arzusundan geçip, aşk kadehinden içip
  Dost yoluna er gibi, durmayan aşık mıdır
  Dün ü gün ü riyazetde halvetlerde diz çokup
  Sohbetlerde baş çatıp, durmayan aşık mıdır
  *** ***
  Yunus imdi ol dostun, cefasına sabreyle
  Yüreğine aşk odun, Urmayan aşık mıdır
  *** ***
  Cehd : Gayret
  Berkitmek : Pekiştirmek
  Tül-i emel : Aşırı isteklerden oluşan emeller
  Nefs : Öz varlık, can, arzular emeller kaynağı
  Riyazet : Nefs terbiyesi
  Halvet : Yalnızlık
  Cefa : Zorluk, sıkıntı
  Od : Ateş
  Urmak : Vurmak  HAKİKATIN MANASI

  Hakikatin manisin şerh ile bilmediler
  Erenler bu dirliği, riya dirilmediler
  Hakikat bir denizdir, şeriattır gemisi
  Çoklar gemiden çıkıp, denize dalmadılar
  *** ***
  Bunlar gelip kapıya, şeriatta durdular
  İçeri giribeni ne vardır bilmediler
  Dört kitabı şerh eden, Asidir Hakikatte
  Zira tefsir okuyup, Manisin bilmediler
  *** ***
  Yunus adın sadıktır, bu yola geldin ise
  Adın değşirmeyenler, bu yola gelmediler
  *** ***
  Hakikat : Gerçek, sırların açıldığı makam
  Şeriat : Din yolunda dışsal emirleri içeren başlangıç aşaması
  Tefsir : Açıklama  VÜCUD ŞEHRİ

  İşbu vücud şehrine bir dem giresim gelir
  İçindeki sultanın yüzün göresim gelir
  İşidirim sözünü, göremezem yüzünü
  Yüzünü görmekliğe, canım veresim gelir
  *** ***
  Erenlerin sohbeti, arttırır marifeti
  Bi-dertleri sohbetden, her dem süresim gelir
  Miskin Yunusun canı, dört tabiat içinde
  Aşk ile can sırrına pinhan varasım gelir
  *** ***
  pinhan : Gizli  AŞK ÖDÜ

  Aşkın ödü ciğerimi yaka geldi yaka gider
  Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider
  Kar etti firak canıma, Aşık oldum sultanıma
  Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi taka gider
  *** ***
  Arada olmasın naşı, onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi aka gider
  Aşık Yunusun sözleri efgan eder bülbülleri
  Dost bahçesinde gülleri, koka geldi koka gider
  *** ***
  Firak : Ayrılık  SEMA

  Bu sema'a girmeyen sonra peşiman olur
  Erişir bizim ile ser-be-ser düşman olur
  Dosttur bizi okuyan, üstümüzde şakıyan
  Şimd'üçbuçuk okuyan derin Danışman olur
  *** ***
  Hey biçare Danışman, Et dervişi dervişhan
  Dervişlere erişen, işine pişman olur
  YUNUS eydur MEVLANA, epsem otur yerinde
  Bu sohbete doymayan sonra sevişken olur
  *** ***
  Epsem : Dilsiz  ARİFLER ORTASINDA

  Arifler ortasında Sufilik satmayalar
  Cun Sufiye ihlas oldu, Aşka riya katmayalar
  Ya gel bildiğinden eyit, yahut bilenlerden işit
  Teslimin ucun tutup, hiç sözü uzatmayalar
  *** ***
  Kuran'ı virip idi, gönüle evim dedi
  Gönül ev ıssın bilmez ademden tutmayalar
  Mumsuz baldır şeriat, tortusuz yağdır tarikat
  Dost için balı yağa ne için katmayalar
  *** ***
  Evvel ADEM yanıldı, uçmakta buğday yedi
  İşi HAKtan bilenler şeytandan tutmayalar
  Şirin huylar eyleğil, tatlI sözler söyleğil
  Sohbetlerde YUNUSu hergiz unutmayalar
  *** ***
  Arif : ݘlim irfan sahibi
  Sufi : Derviş, mutasavvıf
  Uçmak : Cennet
  Hergiz : Asla  HAK İSTEYEN

  Ey dünü gün HAK isteyen, bilmezmisin HAK kandadır
  Her kandasam anda hazır, kanda bakarsam andadır
  İstemegil HAKKI ırak, Gönüldedir HAKKA durak
  Sen senliğin elden bırak, tenden içeri candadır
  *** ***
  Gir gönüle bul andadır, benliğinin defterin dur
  Ol has gevher bil andadır sanam kim ol ummandadır
  Ol ummanda yüzbin gevher bir zerreden oldu kemter
  Ol cana zeval mi erer, canı ab-ı hayvandadır
  *** ***
  Eyleğil suretin viran, can sırrıdır ona eren
  Batın gözüdür dost gören zahir gözü yabandadır
  Kim ki gaflet icre geçer, canı zeval suyun içer
  Derviş gönlü arşta uçar, çünki mekanı ondadır
  *** ***
  Ab-ı hayvan : Ebedilik veren su
  Batın : İç, gizli
  Zahir : Dış, görünen  YAR YÜREĞİM YAR

  Yar yüreğim yar, gör ki neler var
  Bu halk içinde bize güler var
  Ko gülen gülsün, HAK bizim olsun
  Gafil ne bilir, HAKKI seven var
  *** ***
  Bu yol uzaktır menzili çoktur
  Geçidi yoktur, derin sular var
  Girdik bu yola Aşk ile bile
  Gurbetlik ile bizi salar var
  *** ***
  Her kim merdane, gelsin meydane
  Kalmasın cana kimde hüner var
  Yunus sen bunda meydan isteme
  Meydan içinde merdaneler var
  *** ***  AŞKIN OKU

  Dost senin aşkın oku key katı taştan geçer
  Aşkına düşen kişi can ile baştan geçer
  Dün ü günü zar olur aşkın ile yar olur
  Endişesi sen olan, cümle tesvişten geçer
  *** ***
  Aşkına düşenlerin, yüreği yanar olur
  Kendini sana veren, düğeli işten geçer
  Dünyanın muhabbeti agülü aşa benzer
  Ahırın sanan kişi, agülü aştan gecer
  *** ***
  Başında aklı olan, ücrete amel etmez
  Hurilere aldanmaz, göz ile kaştan geçer
  Yunusun gönlü gözü, doludur HAK sevgisi
  Sohbet ihtiyar eden, yad u bilişten geçer
  *** ***
  Key : Pek çok
  Tesviş : Kargaşa
  Düğeli : Bütün, hepsi
  İhtiyar : Seçmek, Seçkin  ERENLER NEREDEDİR

  Bilirmisiniz ey yarenler, gerçek erenler kandadır
  Kanda baksam anda hazır, Kanda isterem andadır
  Aşksızlara benim sözüm, benzer kaya yankısına
  Bir zerre aşkı olmayan, belli bilin yabandadır
  *** ***
  Yalancılık eylemeğil aşka yalan söylemeğil
  Bunda yalan söyleyenin, anda yeri zindandadır
  Ey kend'özün bilmeyen söz manisin bulmayan
  Hak varlığın istersen, Us ilm ile Kurandadır
  *** ***
  Allah benim dediğine, vermiş verir aşk varlığın
  Kimdeki var bir zerre aşk Calap varlığı ondadır
  Niceler eydur Yunusa Kocaldın sen aşkı koğıl
  Bu aşk bize yeni geldi, henuz dahi turfandadır
  *** ***  AŞKLA GELEN ERENLER

  Aşkla gelen erenler içer aguyu nuş eder
  Topuğa çıkmayan sular, deniz ile savaş eder
  Bu sohbete gelmeyenler, HAK nefesi almayanlar
  Sürün onu burdan gitsin, Durur ise çok iş eder
  *** ***
  Cahildir mani'den almaz oturur kararı gelmez
  Öleceğini hiç sanmaz, yüzbin yıllık teşviş eder
  Dağ ne kadar yüksek ise yol onun üstünden aşar
  Yunus Emrem yolsuzlara yol gösterdi vu hoş eder
  *** ***
  Nuş etmek : İçmek
  Man'i : Anlam
  Tesviş : İşkillenme  CEFANIN ADI AŞK

  Türlü türlü cefanın, adını aşk vermişler
  Bu cefaya katlanan, dosta halvet vermişler
  Kime ki aşk ulaşa, her dem kaynaya taşa
  İyi dirlik hem yavuz, dört yanında durmuşlar
  *** ***
  Her kim aşk eri ise, aşka müşteri ise
  Aşk onun yarı ise, canına öd urmuşlar
  Miskin Yunusun canı başında serencamı
  Aşka munkir ademi bu meydandan sürmüşler
  *** ***
  Halvet : Yalnızlık
  Serencam : Başa gelen
  Munkir : İnkar eden  SÖZ OLA KESE SAVAŞI

  Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
  Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz
  Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı
  Söz ola agülü aşı, yağ ile bal ede bir söz
  *** ***
  Kişi bile söz demini, Demeye sözün kemini
  Bu cihan cehennemini, Sekiz cennet ede bir söz
  Yunus şimdi söz yatından, söyle sözü gayetinden
  Pek sakın o sah katından, Seni ırak ede bir söz
  *** ***
  Dem : Etki
  Kem : Fena, değersiz
  Yat : Usul, yol yordam  VÜCUDDA BULDUK

  Mani evine daldık, vücuda seyran kıldık
  İki cihan seyrini, cümle vücudda bulduk
  Yedi gök yedi yeri, dağları denizleri
  Cenneti cehennemi, cümle vücudda bulduk
  *** ***
  Tevrat ile incili, Furkan ile Zeburu
  Bunlardan beyanı cümle vücudda bulduk
  Yunusun sözleri hak, cümlemiz dedik saddak
  Kanda istersen anda HAK, cümle vücudda bulduk
  *** ***
  Furkan : KURAN
  Saddak : Doğru  BİR NAZARDA KALMAYALIM

  Bir nazarda kalmayalım gel dosta gidelim gönül
  Hasret ile ölmeyelim gel dosta gidelim gönül
  Gel gidelim can durmadan suret terkini urmadan
  Araya düşman girmeden gel dosta gidelim gönül
  *** ***
  Gel gidelim kalma ırak dost için kılalım yarağ
  Şeyhin katındadır durak gel dosta gidelim gönül
  Terk edelim il u şarı dost için kılalım zarı
  Ele getirelim yarı gel dosta gidelim gönül
  *** ***
  Bu dünyaya kanmayalım fanidir aldanmayalım
  Bir iken ayrılmayalım gel dosta gidelim gönül
  Biz bu cihandan göçelim ol dost iline uçalım
  Arzu hevadan geçelim gel dosta gidelim gönül
  *** ***
  Kılavuz ol sen bana günilelim dosttan yanate
  Bakmayalım önden sona gel dosta gidelim gönül
  Bu dünya olmaz payidar aç gözünü canın uyar
  Olgıl bana yoldaş u yar gel dosta gidelim gönül
  *** ***
  Ölüm haberi gelmeden ecel yakamız almadan
  Azrail hamle kılmadan gel dosta gidelim gönül
  Gerçek erene varalım Hakk'ın haberin soralım
  Yunus Emre'yi bulalım gel dosta gidelim gönül
  *** ***
  Heva : Heves, nefse düşkünlük
  Günilmek : Yönelmek, kıskanmak
  Payidar, paydar : Devamlı, sürekli
  Yarağ kılmak : Hazırlanmak, hazırlık yapmak
  Terkin urmak : Terketmek, bırakmak  TEHİ GÖRME KİMSEYİ

  Tehi görme kimseyi hiç kimsene boş değil
  Eksiklik ile nazar erenlere hoş değil
  Gönlünü derviş eyle dost ile biliş eyle
  Aşk eri şol ma'nide derviş içi boş değil
  *** ***
  Derviş bilir dervişi Hak yoluna durmuşu
  Dervişler Huma kuşu çaylak u baykuş değil
  Dervişlik aslı candan geçti iki cihandan
  Haber verir sultandan bellidir yad kuş değil
  *** ***
  Ey Yunus Hakk'ı bilen söylemez hergiz yalan
  İkilik ile gelen doğru yol bulmuş değil
  *** ***
  Tehi : Bos, kimsesiz
  Yad : Yabancı, el kişi
  Hergiz : Asla  HAK CALABIM HAK CALABIM

  Hak Calabım Hak Calabım sencileyin yok Calabım
  Günahlarımız yarlığa ey rahmeti çok Calabım
  Ben eydürem kim ey gani nedir bu derdin dermanı
  Zinhar esirgeme beni aşk oduna yak Calabım
  *** ***
  Kullar senin sen kulların günahları çok bunların
  Uçmağına koy bunları binsinler Burak Calabım
  Ne sultan ne baylardasın ne köşk ü saraylardasın
  Girdin miskinler gönlüne edindin durak Calabım
  *** ***
  Ne ilmim var ne taatım ne gücüm var ne takatım
  Meğer senin inayetin kıla yüzüm ak Calabım
  Yarlığağıl sen Yunusu günahlı kulların ile
  Eğer yarlıgamaz isen key katı firak Calabım
  *** ***
  Calab : Allah
  Yarlıgamak : Bağışlamak
  İnayet : Yardım
  Firak : Ayrılık  BENİM CANIM UYANIKTIR

  Benim canım uyanıktır dost yüzüne bakan benem
  Hem denize karışmağa ırmak olup akan benem
  Irmak gibi ben çağlaram geh gülerem geh ağlaram
  Nefsin ciğerin doğraram kibr u kini yıkan benem
  *** ***
  Kırdım bu nefsin çerisin bir itdim burc u barusun
  Pak eyledim içerisin milketini yuyan benem
  Ben hazrete tutum yüzüm ol aşk eri açtı gözüm
  Gösterdi bana kendozum ayet-i kul denen benem
  *** ***
  Şah didarın gördüm ayan hiç gumansuz belli beyan
  Kafir ola inanmayan ol didara bakan benem
  Benim durur bu cümle iş hikmetimle yaz u kış
  Ben bilirim yad u biliş ırılmadan duran benem
  *** ***
  Bu cümle canda oynayan damarlarımda kaynayan
  Kulli dillerde söyleyen kulli dili diyen benem
  Nemrud odun ˜brahim'e ben bag u bostan eyledim
  Küfür yüzünden doğuban gene ödü yakan benem
  *** ***
  Ol Hallac-ı Mansur ile söyler idim enel Hakk'ı
  Benem gi'nönün boynuna dar urganın takan benem
  Ol Hak habibi Mustafa mi'raca edicek sefer
  Ol dem canım hak eyledim ol sırrı duyan benem
  *** ***
  Şimdi adım Yunus durur ol demde İsmail idi
  Ol dost için Arafat'a kurban olup çıkan benem
  Cerh benim hükmümdedir her kanda ben oturmusam
  Mülk benim elimdedir yıkan benem yapan benem
  *** ***
  Sa'd benem said benem Yunus dahi benimledir
  İlm-i ledundur ustadım ol esrarı duyan benem
  *** ***
  Burcu u baru : Kule ve hisar
  Milket : Memleket
  Didar : Yüz, Allah'ın cemali
  Kulli : Hepsi, tümü
  Hak : Toprak
  Yüz tutmak : Yönelmek
  Yad u biliş : Tanıdık tanış
  Cerh : Gök, felek
  Said : Kutlu, Allah'ın beğendiği
  Sa'd : Uğurlu, mübarek  HER KAÇAN ANARSAM SENİ

  Her kacan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
  Senden ayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allahım
  Sensin ismi baki olan sensin dillerde okunan
  Sensin aşkına dokunan kendini bilmez Allahım
  *** ***
  Sen yarattın cism u cani sen yarattın bu cihanı
  Mülk senindir kerem kkaıl kimsenin olmaz Allahım
  Okunur dilde destanın açılır bag u bostanın
  Sen baktığın gülistansın gülleri solmaz Allahım
  *** ***
  Aşk bahrna dalmayan canını feda kılmayan
  Senin cemalin görmeyen meydana gelmez Allahım
  Zor olur aşıkın işi durmaz akar gözün yaş
  Senden ayrı düşen kişi didarın gö”rmez Alahım
  *** ***
  Aşık Yunus seni ister lütf eyle cemalin göster
  Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allahım
  Kacan : Ne vakit ki
  Kerem : Cömertlik
  Cism u can: Beden ve Ruh
  Kan : Maden Ocağı
  Didar : Allahın cemali,yüz  TEHİ GÖRMEN SİZ BENİ

  Tehi görmen siz beni dost yüzün görüp geldim
  Baki devr-i rüzgigar dost ile sürüp geldim
  Oldur söyleyen dilde varlık dostundur kulda
  Varlığım hep ol ilde ben bunda garip geldim
  *** ***
  Bezirganam mataım çok dest-girim ustadım Hak
  Ziyanım assıya cümle anda değişip geldim
  Yer u gök yaratıldı aşk ile bünyad oldu
  Toprağa nazar kıldı aksırdı durup geldim
  *** ***
  Gördüm yedi tamusun anda sekiz uçmağın
  Korkudan günahımı anda sızdırıp geldim
  İşi oldum kudretten bahanem bir avretten
  İnayet oldu Hak'tan ölü dirgörüp geldim
  *** ***
  Adem olup durmadan nefsin boynun burmadan
  Yanıldım buğday yedim uçmaktan sürülüp geldim
  Musayla Tur'a çıktım binbir kelime dedim
  Bu Hak bizi ne bilsin anda bilinip geldim
  *** ***
  Nuh oldum tufan için çok duruştum din için
  Duymayanın tagadan suya boğdurup geldim
  Yalan değildir sözüm bak yüzüme aç gözün
  Dah'örtülmedi izim uş yoldan erip geldim
  *** ***
  Çerçiş oldum basıldım Mansur oldum asıldım
  Hallac pamuğu gibi bunda atılıp geldim
  Eyyüb oldum tenime cefa kıldım canıma
  Çağırdım Sübhanıma kurtlar duruyup geldim
  *** ***
  Zekerya oldum kaçtım erdim ağaça geçtim
  Kanım dört yana saçıp tepem deldirip geldim
  Yalınız Sübhan idi peygamberler can idi
  Yunus hod pinhan idi suret değişip geldim
  Dirgörmek : Diriltmek
  Taga : Taka, büyük kayık
  Pinhan : Gizli
  Dürümek : Bir araya getirmek  BEN BİR ACEB İLE GELDİM

  Ben bir aceb ile geldim kimse halim bilmez benim
  Ben söylerem ben dinlerem kimse dilim bilmez benim
  Benim dilim kuş dilidir benim ilim dost ilidir
  Ben bülbülem dost gülümdür bilin gülüm solmaz benim
  *** ***
  Ol dost bana gelsin demiş sundum kadeh alsın demiş
  Aldım kadeh içtim şarab ayruk gönlüm ölmez benim
  Ne Tür'üm var ne durağım hiç yerde yoktur kararım
  Hakk'a münacaat etmeye belli yerim olmaz benim
  *** ***
  Sor durduğum yeri bana gelirsen gösteren sana
  Bir zerrece Hak'tan ayrı gözüm nesne görmez benim
  Tur dağında bir tecelli gör Musi'ye neler kıldı
  Yunus eydur Hak katında sözüm geri kalmaz benim
  *** ***
  Tecelli : Görünmek
  Ayruk : Ayrı, başka
  Göğnü : Yanmak, yanık
  Tap : Yeter, kafi
  Zari kılmak : Ağlamak, inlemek
  Dar : Ev, yurt, darağacı
  Munkir : İnkar eden  HER KANCARU DÖNER İSEM

  Her kancaru döner isem aşk iledir işim benim
  Öldür gönlümde teşvişim hem aşktır yoldaşım benim
  Aşıklara göynür özüm onuncun faşolur razım
  Göriceğiz aşıkları kaynar içim dışım benim
  *** ***
  Bu aşk bize rahmanidir hem canımızın canıdır
  Onun icin şeytan ile her dem bu savaşım benim
  Benim canım bir kuştur kim gövdem onun kafesidir
  Dosttan haber geliceğiz birgün uçar kuşum benim
  *** ***
  Geldim dünyayı seyrettim ya bugün ya yarın gittim
  Ben bunda eğlenemezem bunda bitmez işim benim
  Yunus eydur ben aşıkam hem aşıkam hem sadıkam
  Bu ayruk aşıklar gibi yoktur arayışım benim
  *** ***
  Kancaru : Nereye
  Teşviş : Kargaşalık
  Göynümek : Kendi kendine yanmak
  Faşolmak : Açığa çıkmak, belli olmak,
  Raz : Sır, gizli şey
  Rahmanı : İlahi
  Arayış : Sus, bezek
  Ertan Türkmen