ANA SAYFA

 

Özgeçmiş

 

İdari Görevler

Yayınlar

Yönettiği Tezler

Verdiği Dersler

Projeler

Üyelikler

Basın Haberleri

İlgili Bağlantılar

ENGLISH

PROF. DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU

Yayınlar

1) KİTAPLAR

 

1. Tengilimoğlu, D., Atilla, A.E., Bektaş M., (2008)  İşletme Yönetimi, Seçkin Kitapevi, Ankara

 

2. Tengilimoğlu, D.,  Öztürk, Y., ikinci baskı (2008), İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Kitapevi, Ankara (Üniversite Yayın Komisyonundan Geçti ).

 

3. Tengilimoğlu, D., Coşan, P., ikinci baskı (2008) Yönetici Asistanlığı, Asil Yayın Dağıtım LTD.ŞTİ, Ankara.

 

4. Tengilimoğlu, D., Tutar, H., (2003), Çağdaş Büro Yönetimi: Büro Yönetiminde Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, Ankara.(Üniversite Yayın Komisyonundan Geçti ).

 

5. Tengilimoğlu, D., Çıtak, N., (2003), Yönetici ve Tıp Sekreterliği, Seçkin Kitapevi, Ankara.

 

6. Tengilimoğlu, D., Tutar, H., Altınöz M., Başpınar Ö.N., Erdönmez, C. , (2003) “ Zaman

Yönetimi“ (Editör :Hasan Tutar) Nobel yayın Dağıtım.A.Ş., Ankara.

 

7. Tengilimoğlu, D.(2001), Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Gazi Kitapevi, Ankara.

(Üniversite Yayın Komisyonundan Geçti ).

 

8. Tengilimoğlu, D.,(1996), Hastanelerde Malzeme Yönetim Teknikleri ve Kamu Hastaneleri İçin Bir Model Önerisi, SADER yayınları, Özkan Matbaacılık, Ankara.(Doktora tezi).

 

9. Tengilimoğlu, D., Yeşiltaş, M., “Public Relations in Health Services” (2008)  The Haworth Press Inc.

 

2) MAKALELER

 

2.  A) SCI,  SSCI, AHCI ve Diğer Uluslararası İndekslerde Taranan Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1. Tengilimoğlu, D., Yeşiltaş, M., Kısa, A., Dziegielewski, S., ( 2007) "The Role of Public Relations Activities in Hospital Choice ", Health Marketing Quarterly,,ıssue 24, Number3-4.

 

2.Yiğit, Vahit, Tengilimoğlu, D., Kısa, A, Younis, Mustafa Zeeden,  (2007) " Outsourcing and Its Implications For Hospital Organizastions in Turkey, Journal  Of Health Care Finance, vol.33, Issue 4, p.86-92.

3. Tengilimoğlu, D., Çelik, Y., Ülgü, M., ( 2006)    Comparison of Computing Capability and Information System Abilities of State Hospitals Owned by Ministry of Labor and Social Security and Ministry of Health, Journal of Medical Systems,7 July 2006.

 

4.  Tengilimoğlu, D., Kısa, A., ( 2005) "Conflict Management in Public University Hospitals in   Turkey: A Pilot Study" , The Health Care Manager, ıssue 24, Number1, p.55-60.

 

5. Tengilimoğlu, D., (2005) “Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik  Bir Alan Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, E-  Sosder, Yıl, 2005, Sayı 14., s.1-16.

 

6.Tengilimoğlu, D., Kısa, A, Ekiyor, A., (2004) "The Pharmaceutical Sales Rep/Physician Relationship in Turkey: Ethical Issues in an International Context, Health     Marketing Quarterly, vol. 22,  Issue: 1 , p.21-39.

 

7. Tengilimoğlu, D., Korkmaz, S.,  Akinci, F.,  Parsons, A.L., (2004) “Managerial Implications of Medical Sales Representative Perceptions  of Job Duties, Job Qualifications, and Other Performance-Related Issues”, Health Marketing Quarterly, vol. 22, Issue 2, p.3-26.

 

8.  Akıncı, F.,  A. E.Esatoğlu, A.E., Tengilimoğlu,  D., A. Parsons, A.L., ( 2004) "Hospital Choice Factors: A Case Study in Turkey”, Health Marketing Quarterly, vol. 22, Issue 1, p.3 - 19 .

 

9. Şimşek, Ş., Elbaş, N.Ö, Kısa, A., Dziegielewski, S.F.,  Tengilimoğlu, D., (2004) “Knowledge, Attitudes,  and Behaviors Toward Sexually-transmitted Infections in Turkish Sex Trade Workers”, Stres, Trauma, and Crisis, vol.7, p.105-118.

 

10.   Kısa,A .,Tengilimoğlu, D., (2002) “Patients’Rights in Turkey”, Clinical Research and Regulatory Affairs, Vol.19, No.1,     p.55-62.

 

11. Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S., (2001) “The Measurement of Patients Satisfaction in a Public Hospital in Ankara”, Health Services Management Resarch,  p.1-8.

 

12. Tengilimoğlu, D., Dziegielewski,S., (2000) “Health Services Pricing in Turkey”,  Health Marketing  Quarterly, Vol.17, (4), p.21-36.

 

13.Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S.,(2000) “What Patients Know About    Their     Rights  in Turkey”, The Journal of Health and  Social Policy, Vol.12(1),  p.53-69.

 

14.   Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S.,(1999) “Patients Satisfaction  in the Country of Turkey: Differences Between  Public and Private Hospitals”,  Journal  of Community Health, Vol. 24 (1), February 1999, p. 73-91.

 

15. Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S.,(1999) “Consumer Opinions with Ancillary Services: Improving Services Delivery in Turkey”,  Journal of   Medical   Systems, Vol.23 (5), p. 363-373.

 

2.    B) Ulusal  Hakemli  Dergilerde  Yayınlanan  Makaleler

 

1. Tengilimoğlu, D., Yavaş, M., Acar, S., (2006) “ Büro Yönetimi Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Eğitim Kalitesi ve Öğrenci Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı 1, s.39-   66.

 

2. Gezergün, A.,   Şahin, B., Tengilimoğlu, D., Bayer,E., Demir, C., (2006)  “İletişim ve Hekimlerin Bakış Açısıyla Hekim-Hasta İletişimi ve İlişkisi: Bir Eğitim Hastanesi Örneği” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2 S.3

 

3. Gezergün, A., Şahin, B., Tengilimoğlu, D., Demir, C., Bayer, E., “ Hastaların Bakış Açısıyla Hekim - Hasta  İlişkisi ve İletişim: Bir Eğitim Hastanesi Örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 2006,Cilt: 6, Sayı 1, Sayfa. 129-144.

 

4. Tengilimoğlu, D., (2005) ” Hizmet İşletmelerinde  Liderlik Davranışları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi  Dergisi,  Yıl 2005, Sayı 1,  s 85-103.

 

5. Tengilimoğlu, D., Sevin, H.D., (2004) “Determination of Problems Encountered In Thermal Tourism Operations In  Turkey”, G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 95-114.

 

6. Tengilimoğlu, D., Kılıç, M., (2004) “Hastanelerde Halkla İlişkiler: SB, Üniversite, SSK ve Özel Hastane Yöneticilerinin          Halkla İlişkiler Uygulamalarına Yönelik Bir Alan Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Cilt, 22, Sayı  2, s. 175-200.

 

7. Tengilimoğlu, D., Tahtasakal, M., (2004) “Büro Etik Kuralları ve Bürolarda Yaşanan Cinsel Taciz Olaylarının Cinsiyete Göre Algılanma Biçimi: Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Endüstriyel  Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi”, Sayı 15, s.30-44.

 

8. Tengilimoğlu, D., Acar, S., (2004) “ Yönetici Sekreterlerin Eğitim İhtiyacını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi  Dergisi, Sayı 2,  s. 29-66.

 

9.   Tengilimoğlu, D., Şahin, T., (2004) “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sağlık Sistemi ile Birliğe Üye Ülkelerin Sağlık Sistemleri  ve Sağlık Göstergelerinin Karşılaştırılması”, Hastane Yaşam Dergisi Cilt .1,Sayı 1, s. 1-12.

 

10.  Aykanat, S., Tengilimoğlu, D., (2003) “Hastanelerde Sağlık Personelini Motive Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan Çalışması” , Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi         Yüksekokulu Dergisi, Yıl 2003, Cilt.6,  Sayı.2. s. 71-97.

 

11.  Tengilimoğlu, D., Cermikli, A.H., (2002) “ Sağlık  Kuruluşlarında Rekabetçi Strateji olarak  Firma Birleşmeleri Konusunda Hastane  Yöneticilerinin Görüşlerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2002, Sayı.2, s.171-186.

 

12.  Okutan M., Tengilimoğlu D., (2002) “İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri”, G.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Kış 2002, Cilt.4, Sayı 3, s.15-42.

 

13.  Tengilimoğlu D., Körpe İ., (2002) “Hastanelerde Sekreterlik Hizmetlerinde İletişim Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”,  İletişim, Bahar 2002, Sayı13, s.53-79.

 

14.  Körpe İ., Tengilimoğlu D., (2002) “Hastanelerde Sağlık Personelinin Tıbbi Sekreterlerin İletişim Becerileri Hakkındaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi  Dergisi,  Yıl 2002, Sayı 1, s.85-103.

 

15.  Kanra, G.,Cengiz A.B.,Kara A., Tengilimoğlu D.,(2001)  “Hekimler ile İlaç Endüstrisi Arasındaki İlişkiler” Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,   Yıl, 2001, Sayı. 44,  s.399-403.

 

16. Tengilimoğlu, D., (2001) “Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Bir Alan Uygulaması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.3, Sayı 1, Bahar  2001.s.85-99.

 

17. Tengilimoğlu, D., (2000) “ Sağlık Hizmetlerinde Reklam Serbest Olmalı mı?”, Yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi,  Yıl 11, Sayı 36, Mayıs 2000, s.7-15.

 

18. Tengilimoğlu, D., (2000) "Sağlık Hizmetlerinde  Pazarlama Karması Elemanları ve Özellikleri”,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,  Cilt 55, No.1, Ocak-Mart-2000, s.188-202.

 

19.  Bardak, Ü., Tengilimoğlu D., (1998) “ Sağlık Alanında  İnsan Hakları ve Etik”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1-2, s.215-243.

 

20.  Tengilimoglu, D., (1991) "Kişilerarası Çatışma ve Çatışmayı Teşhis Modelleri", Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, Cilt 24, s.123-144.

 

21.  Tengilimoğlu, D., (1985) "Sağlık Hizmetleri Arz ve Talebinin Özellikleri " Katkı, Hacettepe Üniversitesi  Pediatri Bülteni,  Cilt 6, Sayı 41, s.412- 415.

 

 

2. C) Diğer Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1.Tengilimoğlu, D., Işık, O. (2006), “Türkiye de Hekimlere Yönelik Mecburi Hizmet Uygulaması ve Yabancı Sağlık Personeli Çalıştırılması Konusunda Sağlık Çalışanlarının Görüşünü Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, Hastane Yönetimi Dergisi,  Cilt: 10, Sayı: 2-Temmuz-Ağustos-Eylül 2006, s. 3-13.

 

2.   Sarp,  N., Tengilimoğlu, D., Bozkırlı, K., (2006) “ Hastaneler Afete Hazır Mı? Ankara  Uygulaması”, Ulusal Afet  Dergisi, Cilt.1, sayı, 1., s.20-26.

 

3.  Tengilimoğlu D., Demirtola H., (2002),“Türkiye’de Sağlık İnsan Gücü Yetiştirme  Politikaları”, Modern  Hastane Yönetimi,  Nisan-Mayıs-Haziran, 2002, Cilt 6, sayı 2, s.1-9.

 

4. Aslan K.M.,Tengilimoğlu, D., Ağırbaş İ., (2002) “T.C. Devlet Demiryollarında Meydana Gelen Kazalar ve Bu Kazaların Önlenmesinde  Psikoteknik Yöntemin Etkisine İlişkin Bir Çalışma”, TCDD  Hastaneleri Tıp Bülteni,  Yıl 2002, Cilt. 14, Sayı 1, s.36-41.

 

5. Tengilimoğlu, D.,  Çalık, C.,(2001) “İşletmelerde Performans Değerlendirme”, Mali Yönetim  ve Denetim, Haziran-Temmuz 2001 Yıl: 2, Sayı 8, s. 75- 84.

 

6Tengilimoğlu, D., (2001)“ Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Karşılaşılan  Sorunlar  ve Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye, Yıl 2001, Sayı 40, s.1710-1719.

 

7.  Tengilimoğlu, D., (2001) “ Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Etik ve Etik Sorunları”, Pazarlama Dünyası, Yıl 15, Sayı  Ocak-Şubat 2001-1, s. 30-37.

 

8. Tengilimoğlu, D., Çalık, C., (2000) “Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Sunumunda  Görülen Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Modern Hastane Yönetimi, Cilt 4, Sayı 3, Mayıs-Haziran 2000, s. 12-15.

 

9. Can, E., Kısa, A., Tengilimoğlu D., (1999) “Türkiye’deki Özel Hastanelerin Pazar ve Pazarlama Araştırmalarına Bakış Açıları Konusunda Bir Araştırma”,Modern Hastane Yönetimi, Cilt 3, Sayı 4, Nisan- Mayıs 1999, s. 8-16.

 

10.  Tengilimoğlu, D., Akdoğan, M., (1997) “2000' li yıllarda  Türkiye' de  Sağlık   Hizmetleri Pazarlaması”,  Modern Hastane Yönetimi, İstanbul-Kasım 1997, Yıl. 1, Sayı 3, s.22-26.

 

11. Tengilimoğlu, D., (1996) "Hastanelerde Satınalma Yönetimi ", MPM Verimlilik Dergisi, Sayı. 1996/2, s.131-140.

 

12. Tengilimoğlu, D., (1993) " Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Araştırması", Toplum ve  Hekim Dergisi,  Sayı 56, Ağustos 1993, s. 25-31.

 

13. Tengilimoglu, D., (1992) "Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Tüketici Davranışlarının Bir Model  Yardımı ile Analizi",  Standart Ekonomik  ve Teknik  Dergi,   Sayı 371, s. 30-36.

 

14. Tengilimoğlu, D., (1992) "Hastanelerde Stok Kontrol ve Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemlerinin Önemi ", Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi , Yıl. 2, Sayı 3, s. 46-51.

 

15. Tengilimoglu, D., Esatoğlu , E., (1991) “Kazaların Epidemiyolojisi”, G.Ü. Kazaları   Araştırma ve Önleme Enstitüsü Dergisi,  Sayı 3, s.71-82.

 

16. Tengilimoglu, D., (1990) "Kaza ve felaket Durumları İçin Hastane Planlaması", TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni,  Cilt 2, Sayı 2, s. 279-285.

 

17. Tengilimoglu, D., (1990) " Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için Uzman Hekim İhtiyacının  Belirlenmesinde  Bir Model Uygulaması ", Verimlilik Dergisi, Sayı. 3, s. 19-28.

 

18. Tengilimoglu, D., Özışık T., (1989) " Ankara İlindeki Kronik Böbrek Yetmezliği Olguları ve Mevcut Tedavi İmkanları",  Sağlık Dergisi,    Cilt 61, Sayı. 3, s. 49-63.

 

19. Tengilimoglu, D., (1986) " Ekonomi,Kalkınma ve Sağlık", Toplum ve Hekim, Türk Tabipler Birliği Yayın Organı,  Sayı. 41, s.5-9.

 

 

 

 

3) KONGRE, SEMİNER VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 

3.A) Özeti Basılmış Uluslararası Kongre Tebliğleri

 

1.   Tengilimoğlu D.,Işık, O., Atilla,E.A., (2007) “Genel Sağlık Sigortası Yasası Hakkında Hastane Yöneticilerinin Ve Hastaların Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslar arası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 1-3 Haziran 2007, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa-KKTC.

2. Tengilimoğlu D., Parilti, N., Chandra, A.,(2003) “What Do Hospital Administrators Think    About Marketing In Turkey?”, International Society for Research in   Healthcare Financial    Management, August 14–16, 2003 Baltimore, Maryland, USA Conference Proceeding, vol. 9,  number 1, p.21.

 

3. Tengilimoğlu D., Kısa A.,Doğan Y.S., (2002) ”The Turkish Ministry Of  Health’s  Top Administrators’    Concerns On The National Development Plans And The Turkish Health Care Policy”, Fifth International Conference Strategıc  Issues In Health Care  Management, University Of The St Andrews”, 11-13,  April, 2002, England, p.71.

 

4. Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S., (1999) “ The Rol of Hospital Public Relations  in Turkısh Hospitals” Poster Presentation, AUPHA 1999 Annual Meeting, 25-27  June, 1999, Chicago,USA.,p. 27.

 

3.B) Tam Metni Basılmış Uluslararası Kongre Tebliği

1. Tengilimoğlu, D., Alkibay S, Ozturk A., (2007) “ A Comparatıve Analysıs Of State And Prıvate Hospitals’ Marketing practices In Turkey” Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2007)

 

2.Tengilimoğlu, D.,  Hasanoğlu, E., Atilla, E.A., (2007)  “General Health Insurance Law And Concerns Of Hospıtal Admınıstrators In Turkey”, Proceedings Of The Business And Health Administration Association Chicago Il, March 15-17, 2007, p.333-344.

3.  Tengilimoğlu, D., Gazi, A.,  D., Çetiner Ertuğrul, (2007) A Fıeld Study Of Patıent And Physıcıan Perceptıons On The Performance Based Incentıve Payment System Implemented In Turkısh Hospıtals”, Proceedings Of The Business And Health Administration Association Chicago, Il March 15-17, 2007, p.320-332.

 

4. Tengilimoğlu,D., Alkibay, S., Aztürk A., (2007), “Comparison Of  State Hospıtals And Prıvate Hospıtals  Marketıng  Practıce In Turkey?”, Assocıatıon Of Collegıate Marketıng Educators Federatıon Of Busıness Dıscıplınes Annual Meetıng (ACME), March 13-17, San Diego, USA.

 

5. Tengilimoğlu,D., A.Kisa,  T.Şahin,(2006), Ethical Problems Encountered In Health Management: A Study Among Turkish Private Hospital Administrators , Proceedings Of The Business And Health Administration Association Chicago, Il March 15-17, 2006, p.125-132

 

6. Parilti, N., Tengilimoğlu,D., A.Kisa, (2006), Impact Of Advertising On Preferences For Over-The-Counter Products: A Field Study In Ankara, Proceedings Of The Business And Health Administration Association Chicago, Il March 15-17, 2006, p.133-138.

 

7.  Tengilimoğlu, D., Üner, M.M., Mertler, E.A., Akıncı, F.,(2004)  “Graduate And Postgraduate Health   Care Management Educatıon In Turkey:  Present Sıtuatıon And FuChallenges”, Business and Health Administration Association Meeting,  Proceedıngs  of                The   Busıness And Health  Admınıstratıon Assocıatıon, Chıcago, Il, March 17-19, 2004, Copyright Business and Health dministration Association, p.471-481.

 

8.Tengilimoğlu, D., Kısa, A., (2004) “Conflıct Management In Publıc Unıversıty Hospıtals In Turkey: A Pilot Study”,  Business and  Health Administration Association Meeting  Proceedıngs of The Busıness And Health Admınıstratıon     Assocıatıon, Chıcago, Il, March 17-19, 2004, Copyright, 2004 Business and Health Administration Association, p.57-64    (makale olarak  basıldı)

 

9.  Tengilimoğlu D., M.Tahtasakal, “Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve   Bürolarda Cinsel Taciz Konusunda Bir Alan Araştırması”, I.Uluslar arası  Türkiye İş ve  Meslek Ahlakı Kongresi, 17-19  Eylül 2003 , ”Hacettepe Universitesi, Ankara , Bildiri   kitapçığı, s.462-474.

 

10.  Tengilimoğlu D., Ak  B., Sevin D. H., (2002) “Türkiye’de Termal Turizm Tesislerinin  Karşılaştıkları Sorunların

Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması”,First Tourism  Congress Of     Mediterranean Countries, 17-21 April, Antalya,  2002, Bildiri kitapçığı, s.559-578,makale olarak yayınlandı).

 

3.C) Özeti Basılmış Ulusal Kongre Tebliği

 

1. Tengilimoğlu D., Selvi Y.,  İkizler C., Marşap A., (2008)”Sağlık Kuruluşları Yönetim Sertifika ve Master Programlarında Bir Standart Oluşturma”  VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 01-04 Mayıs, Bodrum

 

2. Tengilimoğlu D.,  Kaymak Uslu D.,  Özsoy A., (2007), “Yönetici -Sekreter İlişkilerinin Sekreter İş Doyumu ve Tükenmişliğine Etkisi Kamu ve Özel Sektör Örneği”, 6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm eğitim Fakültesi,  25-27 Ekim, Ankara.

3. Tengilimoğlu D., Akdemir F., ÜNALAN, D., “Kamu Sektöründe Çalışan Yönetici Asistanları ve Sekreterlerin İletişim Becerilerini Ölçmeye Yönelik Amprik Bir Çalışma “, 6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm eğitim Fakültesi,  25-27 Ekim, Ankara.

4. Tengilimoğlu, D., Delil Y., Akdemir, F., (2006), “Yönetici Asistanları ve Büro Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitimleri İçin Bir Web Tabanlı Uzaktan eğitim Programı Uygulama Örneği, 5.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

5. Tengilimoğlu, Uslu, D., Yiğit E., (2006), “ Geleceğin Ofisleri ve Geleceğin Profesyonel Yönetici Asistanları Nasıl Olacak” 5.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

6. Ekiyor A., Tengilimoğlu,  D., (2002) “Tıbbi Satış Temsilcileri Açısından   Tıbbi Satış Temsilcisi Hekim İlişkisinde Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması”,  5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Poster Bildirisi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 16-19 Ekim, 2002, s.426 (makale olarak yayınlandı).

 

7. Korkmaz, S., ve  Tengilimoğlu, D. (2000)  “ İlaç Pazarlamasında Satış Yönetimi: Tıbbi Satış Temsilcisi ve Hekim İlişkisinden Doğan Sorunlar,      5.Ulusal Pazarlama Kongresi,     16-18 Kasım Antalya, Bildiri  kitapçığı, s.323.

 

8.Gürhan, N., Tengilimoğlu, D., (1999) “ Türkiye’de Hasta Haklarına Genel Bir Bakış”,   I.Ulusal  Tıbbi Etik Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 9-11 Haziran 1999, İzmit., Bildiri kitapçığı, s.8-11.  (poster bildirisi).

 

3.D)  Tam Metni Basılmış Ulusal Kongre Tebliği

 

1.Tengilimoğlu, D., Ünalan, D., Akdemir, F., (2007) “Kamu Sektöründe Çalışan Yönetici Asistanları ve Sekreterlerin İletişim Becerilerini Ölçmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27 Ekim-2007, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

2. Tengilimoğlu, D., Özsoy, A., Uslu, D., (2007) “Yönetici-Sekreter İlişkilerinin Sekreter İş Doyumu ve Tükenmişliğine Etkisi Kamu ve Özel Sektör Örneği”, 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi,  25-27 Ekim-2007, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

3. Tengilimoğlu, D., Düğer, M., Altınörs, D., (2005) “ Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksek Okulları Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, 4.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik  Kongresi, 20-21 Mayıs- 2005, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.99-126.

 

4. Tengilimoğlu, D., Acar, S., Kahyaoğlu, F., (2005) “Büro Mobilyalarının Tasarımında Ergonominin nemine İlişkin Bir Araştırma”, 4.Ulusal Büro  Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 20-21Mayıs-2005, Hacettepe  Üniversitesi, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.237-261.

 

5. Tengilimoğlu, D., Mertler, A., (2005) “Özel Hastanelerin Uygulamakta  Oldukları Pazarlama Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Sağlık  ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Ankara  Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Ankara, Bildiri     kitapçığı, s.154-165.

 

6. Tengilimoğlu, D., Dağgez, B., (2005) “Hastane Pazarlama Faaliyetlerinin  Müşteri Bağlılığına Etkisi: Bir Alan Çalışması”, Sağlık ve Hastane Yönetimi  Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),  Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.166-178.

 

7. Tengilimoğlu D., Ekiyor A., (2001)  ”Hekimler Açısından Tıbbi Satış Temsilcisi-Hekim  İlişkisinde Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Bir Alan  Çalışması”, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 27-28  Eylül, İstanbul  2001,Bildiri kitapçığı, s.261-275.

 

8. Tengilimoğlu D., Sevin D. H., Ak B., (2001) ”Türkiye’de Sağlık Turizmi ve  Termal Turizmin Geliştirilmesi”, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 27-28 Eylül, İstanbul 2001, Bildiri kitapçığı, s. 39-53.

 

9. Tiyek, A., Tengilimoglu, D., (2000) “Sağlık Hizmetlerinde Tüketici  Davranışları:  Hastaların    Sağlık   Hizmetleri konusundaki Tutumları üzerine Bir  Araştırma”, 3.Ulusal Sağlık ve   Hastane Yönetimi Sempozyumu, 28-29 Eylül Ankara Üniversitesi  Sağlık Eğitim Fakültesi Bildiri kitapçığı s. 472-486.

 

10. Usta, H., Tengilimoğlu,  D.,(2000) “ Sağlık Hizmetlerinde Reklam ve  Hastaların Reklama  Bakış Açısı: Bir Alan Uygulaması”, 1. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, 20- 21 Mayıs 2000, Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara, Bildiri kitapçığı,  s.349-364.

 

11. Tengilimoğlu, D., Esatoğlu, E., Demirtola, H., (1999) “ Hastaların Özel Muayeneyi  Seçmeleri Kaliteli Hizmet Arayışı mı, Yoksa  Bir Zorunluluk mu? “, Kamu Yönetiminde Kalite lI. Ulusal  Kongresi, TODAİE,  21-22 Ekim  1999, Ankara, Bildiri kitapçığı,  s.151-163 .

 

12. Tengilimoğlu, D., Gürhan, N.  Kısa, A., (1999) “Hasta Hakları Konusunda Sağlık     Personelinin  Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, 2. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve  Hastane  Yönetimi Kongresi, 12- 13 Mayıs,1999, Başkent Üniversitesi, Bildiri  kitapçığı,   s. 65-75.

 

13. Ergin, C., Tengilimoğlu, D., Kısa, A., (1999)  “ Sağlık Hizmetlerinde  Pazar Bölümleme  Stratejisi”, 2. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Kongresi, 12-  13 Mayıs,1999,  Başkent  Üniversitesi, Bildiri Kitapçığı, s. 13-24.

 

14. Esatoğlu, E., Tengilimoğlu , D.,  Bilgin, K.U., (1998) “ Sağlık Hizmetlerinde (Hastanelerde) Toplam Kalite Yönetiminin Başarıya  Ulaşmasında Halkla  İlişkilerin Etkisi”, Kamu Yönetiminde Kalite l. Ulusal Kongresi, TODAİE, 26 Mayıs,1998, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s.133- 153.

 

15. Tengilimoğlu, D., (1996) " Ankara da Bir Üniversite Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi", Sağlık Hizmetlerinde Toplam  Kalite Yönetimi ve  Performans Ölçümü Sempozyumu,  1-2 Kasım-Ankara  1996, TSE Konferans Salonu, Haberal Eğitim  Vakfı  Yayınları, Yenifersah     Matbaacılık, s.103-111(makale olarak yayınlandı)

 

3.E) Basılmamış Ulusal Kongre Tebliği

 

1. Cosan P., Tengilimoglu, D., (2003) “Türkiye ‘de Büro Yönetimi Eğitimi ve  Mezunların   Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması“, III.  Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik  Kongresi, 17-18 Nisan 2003,  Anadolu Üniversitesi-Eskişehir (kitapçık basılmadı).

 

2. Citak, N., Tengilimoglu, D., (2003) ”Meslek Yüksek Okullarına Bağlı Büro  Yönetimi  ve Sekreterlik Programlarında Öğretim Metaryellerinin Etkin Kullanımının Öğretim   Elemanları ve Öğrenciler Üzerine Etkisi“, III.

Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik   Kongresi, 17-18 Nisan 2003,   Anadolu Üniversitesi-Eskişehir (kitapçık basılmadı).

 

 

 

 

4) ATIFLAR

 

4.A) SCI, SSCI, AHCI Tarafından Taranan Dergilerdeki Makalelerde Yapılan Atıflar

 

1. Yildiz, Z,Erdogmus, S., ( 2004), “Measuring patient satisfaction of the quality of health care A study of hospitals in Turkey, JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, .2004, vol.December,(28), p.581-589.

 

2. Munir, K.,Ergene, T,Tunaligil, V. Erol, N., (2004)”A window of opportunity for the transformation of national mental health policy in Turkey following two major earthquakes,           HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY,  Vol 12,(4), p.238-251.

 

3. Watters, CA., Sorensen, J.Fiala, A.Wismer, W., (2003) ”Exploring patient satisfaction with foodservice through focus groups and meal rounds”,     JOURNAL OF THE AMERICAN     DIETETIC ASSOCIATION,  2003, Vol 103,(10), p.1347-1349.5 puan (m.13/1)

 

4. Doghaither, AH., Abdelrhman, BM., Saeed, AW., Magzoub, Mema, (2003)”Factors influencing patient choice of hospitals in Riyadh,   Saudi Arabia”, JOURNAL OF THE ROYAL     SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH, 2003,Vol 123, (2), p.105-109.

 

5. Kisa, A.,Kavuncubasi, S., Ersoy, K., (2002) “Is the Turkish health care system ready to be a part of the European Union?”,  JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS,2002, Vol.26, (2), p.89-95.

 

6. Uzun, O.,(2001) “Patient satisfaction with nursing care at a university hospital in Turkey”, JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY,  2001, Vol 16, (1), p.24-33.

 

7.  Kisa, A.,(2001)”The Turkish commercial health insurance industry”, JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, 2001, Vol 25, (4), p.233-239.

 

8. Oz, MC.,Zikria, J., Mutrie, C., Slater, JP.,Scott, C., Lehman, S., Connolly, MW., Asher, DT., Ting, W. Namerow,   PB.(2001)”Patient evaluation of the hotel function of hospitals”,     HEART SURGERY FORUM, 2001,Vol 4, (2), p.166-171.

 

9. Al-Omar, BA.,(2000) “Patients' expectations, satisfaction and future behavior in hospitals in Riyadh city”, SAUDI MEDICAL JOURNAL,2000, vol 21, (7), p.655-665

 

4.B) Diğer Bilimsel Dergi ve Kitaplarda Yapılan Atıflar

 

1. Özata, M., Mete, M., Dağıstan, R., (2005), “Tıbbi Mümessillerin Meslek Sorunlarının Tespiti, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi,   28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Bildiriler Kitabı, s. 447-451.

 

2. Ünalan, D., Çetinkaya, F., Özyurt, Ö., Kayabaşı A., (2005) Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin Mesleki Memnuniyet Düzeyleri”   Sağlık Hastane Yönetimi 2.Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü,  Bildiriler Kitabı, Ankara, s.512-521.

 

3. Körpe, İ., Özcan, I., Dibekçi, Ş., (2005) “Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Anabilim Dalı Sekreterinin İşgücü Planlama Çalışması” Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi,     28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bildiriler Kitabı, Ankara,      s.420-427.

 

4. Aslan, Ş., Özata, M., (2005) “Poliklinik Hastalarının Müşteri Memnuniyetini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma:Konya Kamu Hastaneleri Örneği”,  Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bildirler Kitabı, Ankara,  s. 554-565.

 

5. Malhan,  S., Öksüz, E., Ersoy, K., (2005) “Bir Dinlenme ve Bakımevinde Memnuniyet Araştırması” Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı,  28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bildiriler Kitabı , Ankara, s.566-569.

 

6. Ocaktan, E., Yıldız, A., Özdemir,  O., (2004) “Abidinpaşa da Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Çalışan Sağlık Personelinin Hasta Hakları Konusunda Bilgi ve Tutumları ” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 57, Sayı 3,  s. 129-137 .

 

7.  Kılıç, M., Tunç, Ş., (2004) “İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s.40-64.

 

8.  Ataklı, A., Dikmetaş, E., Altınışık, S., (2003) “ Üniversite Hastanelerinde Çalışan Yönetici ve Klinik Sekreterlerin İş Doyumu, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 99-    121.

 

9. Odacıoğlu Y., Şahin A.,Göktepe, E., (2002)  “Hastanelerde Tedavi Sürecinde Tıbbi Sarf Malzemenin Önemi ve  Ameliyathane Sarf Malzeme İçin Bir Model Uygulaması ve Önerisi” V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı Eskişehir, s.196-200.

 

10. Esatoğlu, A.E., Büyükkayıkçı H., Köksal, A., (2002) “Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar”  5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve    Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı Eskişehir, s. 313-323.

 

11. Özalp, S.S., Meriç, M.,Yalçın, Ö., Tanır M., (2002) “Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Anabilim Dalı’nda Tedaviler Biterek     Taburcu Olan Hastaların Servis Hizmetlerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi” 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı,  Eskişehir, 249-261.

 

12. Kartaloğlu, Ç., Harmancı,  H., Aytekin, T., Akdaş, A., (2002) “DR. Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahi Merkezinde Yatarak Tedavi Gören  Hastaların Tatmin Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler”IV.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı, Eskişehir, s. 225-237.

 

13. Qıdwai, W., Querıshi H., Azam, S. I., Ayub, A. S.,(2002)“Perceptions On Bioethics Among General Practitioners In Karachi, Pakistan”  Pakistan Journal of Medical Scıences  18(3) 221-226

 

14. Ak, B., (2002) “ Hasta Memnuniyetinin Ölçümünde, Yeni Bir Yaklaşım: Hasta Deneyiminin Ölçümü”, Standart TSE Dergisi, Haziran 2002, Yıl 41, Sayı 468, s. 60-64.

 

15.Yüksel,  H., Çelikoğlu, C. Cengiz (2001) “Hastanelerde Envanter Kontrolünde Malzeme İhtiyaç Planlaması Sisteminden Yararlanılması” D.E.Ü.İ.İ.B.F. Cilt 16, Sayı. 2, s.163-175.

 

16. Torlak, Ö., (2001), Pazarlama Ahlakı, Beta Yayınları, İstanbul.

 

17. Ateş, S., Sarp,  N., (2001) “75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Çalışan Diş Hekimlerinin Kurum İçi Halkla İlişkiler Çalışmaları ile İlgili Görüşlerinin  Değerlendirilmesi” IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetim Sempozyum, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi,  27-28 Eylül, Bildiri Kitabı, İstanbul, s.110-120.

 

18. Taşdemir M., Hayran O., (2001) “Ayaktan Bakım Hizmeti Veren Çeşitli Sağlık Kuruluşlarında Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetim Sempozyum, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi,  27-28 Eylül, Bildiri Kitabı, İstanbul, s.456-470.

 

19. Gökdere, H., (2001), Yazışma Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara.

 

20. Yongyut, P., Wim V. L.,(2000) “Choosing  Between Publıc and Private or Between Hospital and Prin Responsiveness , Patient Centredness and Prescribing for Outpatient Bangkok”, HealthgCare Reform Oficce, Ministry of Public Healty , Nonthamburi, Thaliand  Departmant of Public Helth,    Institute for  Tropical Medicine,Antwerp Belgium.

 

21. Maral, Işıl, Sefer Aycan, Seçil Özkan ve diğerleri, (1998) Gazi Hastanesi Polikliniklerinden Hizmet Alanların Temel Özellikleri Hastaneyi Seçme Nedenleri ve Poliklinik Hizmetlerine Yardımcı Olan Birimlerden Memnuniyet Durumları,   Kalite Günleri 19 Haziran 1998, Gazi Hastanesi, THK Basımevi, 1998.

 

22. Orhaner, Emine,(2000) Türkiye’de Sağlık Sigortası, Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti., Ankara-2000.

 

23. Aksakal, Cevat, Vahit Yiğit, Abdurrahman Özdemir,(2000) “Tıbbi Malzemeleri Neden  Kodlamalıyız”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 28-29 Eylül 2000,  s. 249-255.

 

24.  Eser, Cumhur, Metin Ateş, Gülfer Bektaş, (2000)“Gemlik Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği’nde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi Konusunda Bir Araştırma”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 28-29 Eylül 2000, s. 445-451.

 

25.  Akar, Çetin ve Hüseyin Özalp (1999), Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim, Somgür Eğitim Hizmetler, Yayıncılık Limited Şirketi, Ankara.

 

26.  Arıcı, Kadir, (2000) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Matbaası, Ankara, 2000.